Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
19:01 – 3.9M
06:58 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 4.3M
06:39 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 14H00 CHAU OBS VENUS 11.6 190 30,256 F0 – HP4  H2     H6      H2
2 06H00 ANH KHUNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HL1.5 P.CLUC  H1               H2
3 04H30 06H00 MUOI TUNG D PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6  H2     H6      H1
4 09H00 09H30 HAA MUOI TAN BINH 256 6.0 176.63 17,679 HM1.4 – HL3.1TL  H1
5 13H00 14H00 THAO DUC STAR 26 7.2 89.56 2,917 HL1.4 – F0  H2
6 13H00 13H30 TRUONG KHUNG OCEAN BARI-STAR 7.3 179.97 23,264 HL3.3 – CL7 HL8.CL  H2       –       X3
7 14H00 DONG TUNG D VIET THUAN 568 7.3 112.69 4,565 HG7.2 – F0  H1      –       H2
8 13H00 13H30 NAM MUOI PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HL1.5 – F0  H2
9 15H00 HIỆU THE VINH HIEN 69 7.0 79.8 2,616 XMHL – F0  H1      –       H2