Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HÒANG :0984888966  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD:  LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH ; 0934248987 ĐÀO VĂN KHIÊN ; X1;  0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:11 – 2.7M
20:45 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:20 -2.7M
23.29 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:26-.2.4M
19:24-1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 KIÊN ĐÔNG BLUE OCEAN 02 5.80 96.72 3437 F0 – PVOIL HG       TL – X3
2 23H3015/4 01H00 THANHB THANHA NORD LYRA 10.30 229.00 44732 F0 – CL4 CLUC.NM6.CL6 TL     –     X3
3 04H00 05H00 QUYỀN PETROLIMEX 12 8.0 128,60 8,542 F0 – HL3.7 H2
4 07H00 TÙNGA LINH FIRST ANGEL 10.6 199.90 39,904 CL5 – F0 HL8.CL6.NM6 X1     –      H2
5 05H00 THẠO TÙNGD HAI MINH 09 3.60 86.20 2,544 HG – XMHL NM6 TR
6 10H30 11H30 HƯNG BUNUN WISDOM 6.50 179.97 23,264 F0 – HM2.4 H2 – TL – H2
7 23H3015/4 00H00 ĐÔNG KIÊN TRANG AN 05 7.8 136.40 8,310 HL1.3 – F0 TL – TL
8 04H00 05H00 CỬU NHA BE 08 6.6 105.00 4,432 F0 – HL1.5 H2
9 10H30 12H00 MƯỜI CONG THANH 07 2.6 79.98 2,702 F0 – XMTL H2 – TL – H2
10 16H00 19H00 HIẾU DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 F0 – HG1 H2     TL    TR
11 16H00 THANHA QUYỀN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.Cluc H2
12 16H00 16H30 THẮNGB THẠO PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HL3.7 – B12 P.CL6 H2     –     TR
13 16H00 17H00 THẮNGA BUNUN WISDOM 6.5 179.97 2,3264 HM2.4 – HL1.1 H2
14 22H00 HIỆU TÙNG D BLUE OCEAN 02 3.5 96.72 3,437 PVOIL – F0 HG X1     –     TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GUO HAI LIAN 98 LENA + SEATEAM 1 CD MANZANILLO GM LEGEND