Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
03:14 – 3.0M
17:56 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
04:06 – 3.0M
20.02 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 2.7M
17:23 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H30 THẮNGA TÙNGA PETROLIMEX 18 4.2 175.9 25,400 CTAU – SN HAU35.TP03 X2
2 06H00 A SƠN MAERSK SONGKHLA 10.9 182.12 32,828 CL4 – F0 HL8.CL8 X3 – TR – H2
3 05H30 07H00 CỬU TIỄN VF GLORY 4.5 117 6,491 F0 – HG7.2 TR     –     H2
4 07H30 KIÊN TÙNGD HAI NAM 08 2.2 89.4 2,339 CL7 – F0 HG X3 – TR – H2
5 13H00 THẠO TÙNGD VIET HUNG 09 4.4 87.7 1,742 PVOIL – F0 HG X3     –     TR
6 05H00 C LONG TAN 79 6.7 97.12 2,980 XMHL – F0 CL6 H2 – TR – H2
7 00H00 HIỆU THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG – F0 H2 – TA – H2
8 05H30 08H00 THANHA BAO SHENG 10.0 169 16,715 HL3.5 – F0 TR    –      H2
9 07H00 CHÂU MERMAIDT 7.5 179.8 27,969 B12 – HL1.2 P.CLUC H2
10 05H30 07H00 NAM PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC TR           H2
11 00H00 LINH PEACE STAR 7.3 157 13,865 XMTL –  F0 NM6.CL6 H2 – TA – H2
12 11H00 13H00 TRƯỜNG SARAH OLDENDORFF 7.5 245 64,647 HN1.7 – F0 NM8 H2
13 11H00 12H00 CỬU LENA + SEATEAM 1 3.0 87.37+37.4 3,779+393 HN1.7 – HN1.2 HLONG TKV H2
14 20H00 TRƯỜNG LOWLANDS MIMOSA 6.2 199.9 35,596 HN1.6 – F0             H2
15 17H00 ĐÔNG TIỄN TAN AN 01 6.5 97.12 2,999 HG3 – F0 TR – TA
16 19H00 ĐÔNG TIỄN TROPICAL VENUS 4.77 119.99 9,593 F0 – CL2 NM6.H8        TA – H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GUO HAI LIAN 98 LENA + SEATEAM 1 CD MANZANILLO GM LEGEND LOWLANDS MIMOSA SARAH OLDENDORFF