Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0904135306  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 2.7M
23:51 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 2.7M
01.56 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
13:24 -.2.4M
21:42 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 06H00 CHÂU SHENG CHENG HAI 12.3 189.99 32,976 FO – HM2.6 H6           TA
2 04H00 06H00 HÀ C TIỄN MINH KHANH 888 3.0 106 4,295 FO – HG H6           H2
3 12H00 13H00 TÙNG A NAM AC HONG KONG 7.0 199.9 39,895 FO – HM1.4  H2
4 12H00 13H00 KIÊN BAO YI 2.0 53.58 430 FO – HM1.5  H2
5 09H00 CỬU LONG PHU 16 6.9 112.37 5,199 FO – HL1.4        H6      TA
6 04H00 08H00 CỬU VAN DON SEA 5.0 99.92 4,724 HL1.4 – FO H6    H6
7 08H00 THANH B SFL HUMBER 9.0 198.99 33,055 CL6 – FO HL8.CL6.NM6 X2   H6    TA
8 05H00 THẠO TÙNGD HAI MINH 09 7.0 86.2 2,544 XMHL – HG NM6 H2
9 09H00 ĐÔNG TÙNG D DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989  HG1 – XMTL NM6 H2
10 07H00 HIỆU CONG THANH 07 6.5 79.98 2,702 XMTL – HG H2
11 17H00 NAM TAN BINH 134 6.6 157.22 14734 FO – HL            H2           H2
12 20H00 21H00 QUYỀN TIỄN NHA BE 08 6.6 105.00 4,432 HL1.5 – B12 P TR              TL
13 21H00 MƯỜI THẠO PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 B12 – FO P – CL6 TL               TR
14 15H00 KIÊN BAO YI 2.0 53.58 430 HM – CLUC                    TL
15 15H00 TÙNG A AC HONG KONG 7.0 199.9 39,895 HM1.4 – CL5 HL8 – NM6 – CL6                    X2
13H30 KHỨNG HAI MINH 09 7.0 86.2 2,544 HG – FO TL                 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GUO HAI LIAN 98 LENA+SEATEAM 1 CD MANZANILLO GM LEGEND