Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0904135306  2ND WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD:  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUỄN MẠNH HÀ  B,0961687555 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 2.7M
23:51 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
17:26 -3.2M
01.56 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
15:16-.2.6M
21:42-1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 HƯNG TRUONG LONG 01 6.5 228.38 44452 FO – CL6 CLUC – HL8 – CL6             H2     X3
2 17H00 19H30 CHÂU YANG ZE 10 14.1 229,2 53,732 F0    –  HM2.4 TL
3 23H30.17.4 02H00 KHOAI AKTEA R 9,1 169,30 17,018 F0     –   HL3.4 TL
4 10H00 HANH TUNG D PHU DAT 15 5.0 79,90 1,863 F0   –  PVOIL             H6   –   X3
5 05H00 09H00 HA C LONG PHU 20 7,3 112.00 5,379 F0    –     HL1.3 TR       H2H6      H2
6 05H00 06H00 HA A SINOP 9,1 199,99 35,812 F0    –     HP3 TR       H6     TR
7 11H00 12H00 TRƯỜNG HIẾU A THESTELIAK 10,40 228,99 43,024 HL2    –  CL3 CLUC.NM6,CL6.HT H2          –        X3
8 23H30.17.4 01H30 SON VINASHIP STAR 6,0 158,50 15,438 F0     –   HL3.5 TL
9 05H00 06H00 THAO TIEN THANH 68 5.50 74,36 1,861 F0      – CL2 TR   –             X3
10 05H00 08H00 HANH TUNG D HONG LINH 01 4.50 136,40 8216 F0     –   HL3.7 TR       H6
11 02H00 CUU TROPICAL VENUS 9,13 119,99 9.593 CL2  –  F0 NM6.H8 H8         –       TL
12 05H00 07H00 THANG A NORTH ISLAND 6.6 199.90 34,447 F0  –  HM1.4 TR      H6        TR
13 11H00 11H30 HƯNG NORTH ISLAND 6.6 199.90 34,447 HM1.4  –  HP 2 H2
14 17H00 18H00 THUAN QUYỀN HTK LOTUS 10,02 169,26 16.960 HL3.6   –    F0 TL
15 11H00 11H30 ĐÔNG HOANG THINH 268 3.6 97.10 2,993 F0 – XMHL H8 H2             H8
16 10H00 QUYEN DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2,989 XMTL – F0 NM6 H2
17 11H00 14H00 HIỆU THẠO LONG PHU 16 6.9 112.37 5,199 HL1.4 – B12 P – NM6 H2               TR
18 14H00 MƯỜI NHA BE 08 5.0 105.00 4,432  B12 – FO P TR               H2
19 17H00 NAM VF GLORY 5.5 117.80 6491 HG7.1 – FO TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GUO HAI LIAN 98 LENA.SEATEAM 1 CD MANZANILLO GM LEGEND