Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 12 Năm 2023

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  DAO VIET HOANG : 0984888966 2ND WATCH: HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR MINH X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 4.3M
18:15- 0.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:16 – 4.0M
18:41 –  0.0M
CAM PHA TIDE TABLE
06:16 – 4.7M
18:12 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 ĐÔNG VĂN MHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HL1.4 – B12 P H1    –      H2
2 05H00 06H00 THUẬN VINASHIP DIAMOND 6.5 153.50 14,397 F0 – HL3.4 H1 – TA – H1
3 18H00 19H00 ANH TUẤT BOSHI 56 9.5 169.03 16,848 HL3.5 – F0 H3
4 12H00 12H30 TUẤT TÙNG D PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 HM1.4 – B12 P . CL6 H2    –     H3
5 12H00 MƯỜI ĐÔNG PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – HL1.3 P .HL8 H3    –     H2
6 02H30 05H00 LINH THẮNG B MEDI ROMA 6.4 199.98 34,409 F0 – HN1.3 X5 – TL – X5
7 12H00 14H00 ĐĂNG YAN DANG HAI 7.4 190.00 32,460 HL2 – F0 H2
8 07H00 BÌNH TRUNG DONG HUA 9 4.4 135.10 7,175 CL6 – F0 HG . NM6 X2    –     H3
9 06H00 ĐỨC VINH HIEN 69 7.0 79,8 2,616 XMTL  –  HG H2
10 10H00 THẾ KIÊN B VINH HIEN 69 7,0 79,8 2,616 HG   –   F0 H2    –     H3
11 12H30 15H00 QUYỀN BÌNH YAM TAI 5.0 169.03 16,721 F0 – HN1.5 X2 – TL – X2
12 15H00 16H00 TÙNG D TRUNG SEVEN STAR 6.1 95 2,792 F0 – CL6 HG H5     –     X3
13 15H00 16H00 HÀ B THUẬN PROSPERITY 102 10.3 185.7 26,094 HL1.1 – F0 H5
14 18H00 19H00 HÀ C VĂN KENYO 5.2 114.13 4,443 F0 – XMTL HG.H8 H3            H8
15 19H00 THẮNG B KIÊN B THANH PHAT 03 3.4 74.35 1,597 CL2 – HG X3     –     H1
16 22H00 22H30 THẮNG A THUẬN FALCON TRADER 9.5 199.9 35,906 HL3.1 – HL3.1 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MANDARIN SINGAPORE MEDI ROMA YAM TAI VICTORIUS W-STAR