Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR SẢN – X5 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
04:26 – 3.8M
17:55 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 4.1M
17:08 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
05:27 – 4.6M
17:13 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 QUYEN BINH VIMC UNITY 8.9 153.2 14,851 XMTL – F0 CL6.NM6 H1               H5
2 02H00 DUC TRUNG VINH HIEN 69 2.5 79.8 2,616 HG – XMTL H2
3 03H30 CHAU THUAN PG AMBITION 10.5 210 43,591 CL4 – F0 HL8.CL.NM6 X3                H5
4 03H30 05H00 HIỆU VAN BA HE CHUAN 6.3 119 5,723 F0 – HP4 TA   –  H1   –  H5
5 03H30 05H00 THANH A THANG A STELLAR STREAM II 8.38 199.99 40,253 F0 – CL4 HL8.CL.NM6 TA                X5
6 07H30 08H30 TUNG A MARTINE 14.0 229 46,982 F0 – HM2.5 CL H2  –  TA  –  H2
7 06H00 THANG B GOLDEN BRIDGE HANA 5.0 91.4 2,990 B12 – F0 P H3               H1
8 19H30 NAM ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.3 47,842 CKHG – F0 CL.NM6 H5
9 00H30 03H00 TUNG D OCEANWIN 12 6.0 99.8 2,971 F0 – CL1 HG H5                X3
10 03H30 05H00 HIEU A YAN DANG HAI 7.0 190 32,460 F0 – HL2 TA  –   H1   –  H5
11 06H30 HUNG UNIVERSAL GLORIA 10.16 228.93 48,191 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6HT X5      TA       H2
12 00H30 01H00 MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.HL8 H5                H2
13 03H30 06H00 TIỄN PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.4 TA      H1      H1
14 07H30 08H30 KHOÁI HAO HUNG 66 6.8 175.17 30,146 F0 – CL3 HL8.CL H2   –  TA   –  X5
15 12H00 15H00 CỬU VĂN PHUONG DONG 06 9.5 157.5 13,706 HL3.4 – F0 H1
16 12H00 13H00 SƠN PETROLIMEX 18 10.1 175.9 25,429 F0 – HM1.3 H1
17 22H30 23H30 HẠNH KIÊN B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL2 H3    –     X5
18 17H00 18H00 THANH B MARINE CLAUDIA 12.6 249.88 61,677 HM2.6 – F0 H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MANDARIN SINGAPORE VICTORIUS W-STAR