Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DINH VAN KHOAI : 0973037379 NGUYEN VAN SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
03:00  -2.3M
16:21 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 -2.7M
17:28 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H00 MUOI PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HM2.2  H1
2 09H00 10H00 SON HTK LOTUS 5.5 169.26 16,960 HM1.2 – HL3.5  TL
3 04H00 05H00 TUNG A BRILLIANT EAGLE 8.28 199.91 40,268 HM1.4 – CL4 HL8.NM6.CL6  TR                X3
4 18H00 THANH B BELMONTE 12.74 225 43,068 F0 – HM2,3           TR
5 09H00 11H30 CUU TIEN VAN DON ACE 4.5 106 4,409 F0 – HL1.4  TL
6 09H00 11H00 CHAU TOMINI TENACITY 7.05 199.9 36,415 F0 – HM1.2  TL
7 00H00 DONG TUNG D OCEAN 29 4.5 106.4 4,532 CL1 – F0 HG  X2               H1
8 11H30 KIÊN ĐỨC TIEN THANH 68 3.2 74.36 1,861 CL2 – F0  X3               TR
9 20H30 THANH B THOR INDEPENDENCE 6.8 189.99 30,303 F0 – HM2.1           TR
10 15H00 HÀ C TIỄN LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 TL                 H1
11 14H00 15H00 HIỆU TÙNG D NHA BE 08 6.6 105 4,432 HM1.1 – B12 P H1                TL
12 14H00 THẠO MINH TRUONG 18 6.4 91.94 2,999 XMHL – F0 NM6 TL                 H1
13 16H00 17H00 THANH B HOANH SON SKY 7.8 218.27 39,973 HM2.3 – F0 TR – TR
14 19H00 21H00 TUNG A HOANH SON SKY 7,8 218.27 39,973 F0   –   HN1.6 NM8 H1 – TA – T2 -X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HOANHSONSKY N.MAGELLAN II