Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH VĂN KHOÁI : 0973037379 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:20 – 3.4M
08:48 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
21:11 – 3.5M
08:25 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00 TRUONG SINOWAY LILY 10.0 189.8 27,011 HM2.4 – HP3             H6   H1
2 17H30 19H00 TRUONG HUA RONG 1 12.8 189.99 32,964 FN3 – F0 NM8  X5 – T2.H6
3 10H30 THANH B FLAG GANGOS 7.0 189.99 32,983 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6  TL     H6     H1
4 04H00 05H00 HÀ A SINOWAY LILY 10.0 189.8 27,011 F0 – HM2.4  H1     H6     H1
5 04H00 04H30 CHÂU ORIENTE GLORIA 9.8 199.98 34,800 HM2.1 – CL4 HL8.NM6.CL6  H1     H6     X2
6 04H00 06H00 THẠO VAST OCEAN 2.5 48 493 F0 – HM1.2  H1     H6     H1
7 04H00 06H00 HƯNG STAR MAINE 6.5 199.99 34,815 F0 – SD  H1  H6  T2  X5
8 01H00 KHỨNG THANH HUNG 68 5.2 105.73 4,877 HG – XMTL H8  TL               H8
9 07H30 09H00 CƯỜNG C AVIONA 5.0 189.99 33,044 F0 – SD  H2  H6  T2  X5
10 04H00 07H00 HANH MARINE HORNBILL 5.3 116.9 8,718 F0 – HM2.5  H1     H6     H2
11 09H30 10H30 HIỆU DUC HTK VENUS 6.1 90.72 2,551 F0 – HL3.2  H1
12 20H00 22H00 THANG A AIVONA 5.0 189.99 33,044 SD – HN1.4  X2     T2     H2
13 20H00 22H00 HA A FRIENDLY  SEAS 6.5 189.99 32,415 SD – FN3 NM8  X2     T2     H2
14 23H30 HA C THE LONG TAN 99 7.0 91.94 2,965 XMHL – HG7.3 CL6  H2              TR