Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI :  0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM : 0932289688 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.7M
07:56 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
20:19 – 3.9M
07:32 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 HƯNG MAGNA GRAECIA 8.0 229 44,095 CL7 – F0 CL6.HL8.Cluc  X3     TA     H2
2 08H00 10H30 THẠO ĐỨC THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – HG  H1     TA     H1
3 13H30 15H00 PHÁI ORIENTE GLORIA 9.79 199.98 34,800 F0 – HM2.1  H2   TA.H2
4 13H30 15H00 ĐÔNG CHÂU GAS SELLAN 4.0 116.9 5,451 F0 – CT2 HP01.HA18  H2     TA     X2
5 16H00 PHÁI TRUONG MINH FORTUNE 10.5 189.99 31,696 HP3 – F0         H2.TA  H2
6 17H30 18H00 CƯỜNG C INTERLINK AUDACITY 10.65 179.9 24,940 HP1 – F0  H1     TA     H1
7 08H00 08H30 ĐĂNG VINASHIP DIAMOND 5.4 153.50 14379 HM1.3 – HL3.1  H1
8 13H30 14H30 HÀ C TRANSCO GLORY 5.5 111.8 5,308 HL1.3 – F0  H2     TA    H2
9 16H00 17H00 LINH HTK CONFIDENCE 3.6 162.26 16,960 SN – CT1HL HP1.HA18.TP2  X3              X2
10 18H00 19H00 TUẤT THE HAI DUONG 68 4.5 121.1 7,243 CT1 – F0 HP1.HA18  X2              TA
11 18H30 20H00 TRƯỜNG SILVER EAGLE 6.0 189.99 30,422 FN4 – F0 NM8  X3     T2     TA
12 21H00 23H00 THẮNG A FRIENDLY SEAS 6.5 189.99 32,415 F0 – SD  H6     T2     X3
13 12H30 HIỆU CHANG LONG SHUN 2.8 45.0 226 CLUC – F0  H1    TA      H2
14 21H00 23H00 BÌNH ATN APOLLO 4.5 105.73 4,348 HM1.1 – HG7.2  H6               TR
15 23H00 CỬU HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6  TL               H2
16 21H00 23H00 SƠN PETROLIMEX 20 9.6 146.6 11,662 HM1.4 – B12 P.CLUC  H6               TL
17 21H00 22H00 MƯỜI ĐỨC LONG TAN 99 3.5 91.94 2,965 F0 – XMHL CL6  H6               TR
18 22H00 QUYỀN MINH TRUONG 18 6.5 91.94 2,999 XMHL – F0 H8  H8               TA