Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN VĂN SƠN : 0974057082 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.9M
07:00 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
19:29 – 4.2M
06:40 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00 23H00  KHOÁI XIN HAI 6 6.0 172 15,982 HM2.5 – HL1.1  H2 – TA – H2
2 21H00 23H00  THẮNGB ROYAL 16 4.0 116 5,415 HM1.3 – HL1.4  H2 – TA – H2
3 21H00 22H30  THẮNGA FUSHUN 8.0 189.33 26,586 HM2.3 – HL3.3  H2 – TA – H2
4 21H00 21H30  THANHA ZY HI SHENG 5.6 169.4 18,084 HM2.4 – HL2  H2 – TA – H2
5 18H00 19H00  HẠNH  KIÊN YORK 17 4.2 116.99 8,588 F0 – CL1 HG.NM6  TR           X5
6 18H00 18H30  TÙNGA SOPHIA Z 6.7 190 33,280 HL2 – F0  TR
7 18H00 19H00  HIỆU  ĐỨC HTK VENUS 6.1 90.72 2,551 HL3.2 – F0  TR
8 22H00 23H30  TRƯỜNG JOSCO TAIZHOU 6.4 189.9 30,988 SD – HN1.4  X5    T2   X5
9 01H00 03H00  CHÂU  HUALI  6.0  185.74  26,041 SD – FN5 NMS8  X2    T2   X2
10 05H00 06H00  CƯỜNGC  FUSHUN  8.0  189.33  26,586 F0 – HM2.3  H1    TA   H1
11 07H30  NAM  DONG BAC 22-10  2.3  146  10,915 HG7.2 – HM1.1  H2           H1
12 05H00 08H00  LINH  XIN HAI 6  6.0  172  15,982 F0 – HM2.5  H1    TA   H2
13 13H30 14H00  THUẬN  VINASHIP DIAMOND  5.4  153.5  14,397 F0 – HM1.3  H1
14 13H30 15H00  HÀB  KHỨNG  DONG BAC 22-10  2.3  146  10,915 HM – DTHL CL6.CL8  H1           H2
15 08H00  THẠO  KIÊN  PTS HAI PHONG 02  4.5  99.9  3,166 B12 – F0 P  H2
16 19H00  HIẾU  PETROLIMEX 15  5.6  159.99  13,468 B12 – F0 P.Cluc  H2            TR
17 18H00 19H00  BÌNH  THẾ  PETROLIMEX 12  8.0  128.6  8,542 HL1.3 – B12 P.CL6  TR            H2
18 09H00  MƯỜI  HONG LINH 1  8.6  136.4  8,216 HG7.3 – F0  H2
19 21H00 22H00  CỬU  ATN APOLLO  4.5  105.73  4,348 F0 – HM1.1  H2 – TA – H2
20 05H00 07H00  TUẤT  ROYAL 16  3.2  90.98  2,999 F0 – HM1.2  H1    TA    H1
21 01H00  THẮNGB  TAN BINH 279  5.0  169.37  17,019 HL1.1 – F0           TA    H2
22 05H00 07H00  KHUNG  ĐỨC  MINH TRUONG 18  3.5  91.94  2,999 HM1.3 – XMHL H8  H1    TA    H8
23 09H00  QUYỀN  THẾ  FU SHUN  3.0  51.84  599 CL1 – CLUC  X5             H1
24 13H00  THANHB  GREEN BAY  10.0  209.99  43,954 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6  X5             H1
25 13H30 14H00  HAA YU LIN HAI 10.9 225 40,931 HM2.2 – HP2  H1