Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐOÀN TRUNG HIẾU : 0904693960 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 4.0M
06:13 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 4.3M
05:50 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00  HÀB  CHANG LONG SHUN 2.2 45.00 226  CL1 – CLUC  X3            TR
2 01H30 03H00  PHÁI  HUA LI 6.0 185.74 26,041  F0 – SD  H1 TA T2  X3
3 03H30 04H00  CƯỜNGC  ALL STAR ATLAS 7.4 199.99 35,812  HM1.1 – CL5MF  NM6.CL8.HL8  H2    TA     X2
4 03H30 04H30  HÀA  TRUONG MINH FORTUNE 11.8 189.99 31,696  F0 – HM2.3  H2    TA     H2
5 06H30 08H00  THẠO  THẾ  MINH PHU 89 6.8 94.98 3,384  F0 – HL1.14  H1
6 09H30 10H15  KHOÁI  BAO ANH 6.0 154.35 14,783  F0 – HM2.5  H2
7 16H00  LINH  MƯỜI  DONG BAC 22-10 2.3 146 10,915  DTHL – HG7.2  CL6.CL8  H1
8 12H00 14H00  HIỆU  MINH TRUONG 18 3.5 91.94 2,999  F0 – HM1.3  H1
9 06H30 07H00  MƯỜI  TRANSCO GLORY 7.6 111.8 5,308  HM1.2 – HL1.3  H1
10 06H00  CỬU  LONG PHU 20 5.8 112 5,397  B12 – F0  P.NM6  H1
11 06H30 07H00  ANH  PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468  HM1.5 – B12  P.Cluc  H1             TR
12 06H30 08H00  THUẬN  PETROLIMEX 20 9.6 146 11,662  F0 – HM1.5  H1
13 12H00 12H30  TUẤT  KIÊN  PTS HAI PHONG 02 6.2 99.9 3,166  HL1.15 – B125000  P  H1              H2
14 06H00  QUYỀN  ĐỨC  THANH PHAT 03 5.5 74.36 1,597  HG – CL2  TR              X2
15 11H00  KHỨNG  THẾ  QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971  PVOIL – F0  GD68  H1              H2
16 09H30 10H00  TÙNGA  ETERNAL LUCK 6.5 185.7 26,017  HM2.4 – HL1.2  H2
17 09H30 10H00  HẠNH  MINH PHU 99 6.9 79.8 2,450  HG – F0  H2
18 09H30 11H00  ĐĂNG  NEW GOLD 9.5 167.2 15,884  HL3.5 – F0  H2
19 15H00  TRƯỜNG  DAIO SOUTHERN CROSS 10.44 210 49,098  CL6 – F0  CLUC.HL8.CL6  X2     TA
20 16H30 17H00  THANHB  OSAKA STAR 9.85 229 47,003  HM2.1 – CL6  CLUC.HL8.CL6HT  H2             X2
21 19H00 20H30  THẮNGA  JOSCO TAI ZHOU 6.4 189.9 30,988  F0 – SD  H1  TA T2 X2
22 18H00  TRƯỜNG  BAO JIA 10.8 189.96 28,073  HP3 – F0           TA    H2
23 18H00  ĐÔNG  KIÊN  THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597  CL2 – HG  X2             H1
24 21H00 21H30  THẮNGB  NEW ACE 4.3 100.74 5,002  HM1.2 – HL3.4  H2 – TA
25 19H00 20H00  THANHA  ZY HI SHENG 5.6 169.4 18,084  F0 – HM2.4  H1     TA   H1
26 21H00 22H00  PHÁI  TRUONG MINH FORTUNE 11.8 189.99 31,696  HM2.3 – HP3  H2
27 16H30 18H00  SƠN  THANH HUNG 277 4.1 105.73 4,731  F0 – HL1.12  H2     TA    H1
28 21H00 22H00  DANG  BAO ANH 6.0 154.35 14,783  HM2.5 – HL3.6  H2
29 17H30  HIỆU  FUSHUN 3.0 51,84 599  CLuc – CL1  TL              X2