Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH : 0936420886 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
17:23 – 3.9M
05:24 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 4.3M
05:03 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00  TUAT  GUO SHUN 12 4.8 126 5,549  CL5 – F0  HG.CL  X3             TL
2 08H30  TRUONG  PEDHOULAS CEDRUS 7.43 228.9 43,003  CL7 – F0  HL8.CLUC.CL  X3   TA
3 07H00  HAA  PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400  B12 – HM1.4  P.CLUC  H1   H2
4 07H00 07H30  QUYEN  LONG PHU 20 7.5 112 5,397  HL1.2 – B12  P.NM6  H2           TL
5 11H30 14H00  HIỆU  KIEN  QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971  F0 – PVOIL  GD68  H2
6 09H00 09H30  CUONGC  MAGNA GRAECIA 8.1 229 44,095  HM2.6 – CL7  CLUC.CL.HL  H1     –     X3
7 07H00 08H00  THANGA  VENUS HALO 6.8 190 31,541  HM2.4 – HP4  H2
8 14H30 16H30  THANHB  ETERNAL LUCK 6.5 185.7 26,071  F0 – HM2.4  H1 – TA – H1
9 09H00  HAA  HAI NAM 82 11.76 189.9 30,046  HM1.3 – F0          H2   H2
10 11H00  THAO  DUC  ROYAL 89 3.8 90.98 2,999  CL2 – F0  HG  X3           H2
11 00H00  TUNGA  HUA RONG 1 5.0 189.9 32,964  SD – FN3  NM8  T2           X5
12 07H00 09H00  DANG  PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468  F0 – HM1.5  H2
13 11H30 12H30  KHUNG  PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542  F0 – HL1.4  H2
14 14H30 15H30  HANH  TRANSCO GLORY 7.55 111.8 5,308  F0 – HM1.2  H1 – TA – H1
15 12H30 14H30  TUNGA  PACIFIC WEALTH 13.28 199.9 36,449  HN1.6 – F0  X3 – T2.TA – H1
16 11H30  TRUONG  BAO JIA 11.45 189.96 28,073  HM2.5 – HP3          TA   H1
17 11H00  DONG  CHANG LONG SHUN 2.2 45 226  CLUC – CL1  H2            X3
18 14H30 16H00  THANGA  OSAKA STAR 10.3 229 47,003  F0 – HM2.1  H1   TA    H1
19 23H00  SON  FS BITUMEN NO.1 5.4 105.5 4,620  CL1 – F0  HG.H8  H8     –     TL
20 20H30 22H00  THANHA  NEW ACE 4.3 100.74 5,002  F0 – HM1.2  TL
21 20H00  THANGB  MINH PHU 99 6.99 79.8 2,450  XMHL – HG  TR