Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 3.8M
04:40 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
17:16 – 4.2M
04:22 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 HANH FU SHUN 2.5 51.84 599 CLUC – CL1  TL           X5
2 18H00 THANHB JAL KAMADHENU 7.5 228.95 45,246 CL3 – F0 CLUC.CL.HL8  X5   TA   H1
3 07H00 08H00 KHUNG CHANG LONG SHUN 2.8 45.00 226 HM1.2 – CLUC  H2           TL
4 05H30 06H30 CHAU GREEN BAY 7.0 209.90 43,954 HM2.1 – CL4MP HL8.CL8.NM6  H1 – TA – X3
5 05H30 06H30 TRUONG HAI NAM 82 11.76 189.90 30,046 F0 – HM1.3  H1 – TA – H1
6 07H00 10H00 THAO KIEN THANH PHAT 03 5.5 74.36 1,597 F0 – HG  H2     –     TL
7 07H00 08H00 TUAT FS BITUMEN NO.1 6.2 105.50 4,620 F0 – HM1.4  H2
8 07H00 08H00 QUYEN THANH HUNG 68 5.2 107.73 4,877 F0 – HM2.1  H2
9 15H30 16H30 THANGA THOR NITNIRUND 4.1 199.90 34,447 CTAU – F0 HP1.TP3  X5 – TA.H2
10 14H00 15H30 HAA BAO JIA 11.45 189.96 28,073 F0 – HM2.5  H1 – TA – H1
11 14H00 15H30 CHÂU VENUS HALO 6.8 190.00 31,541 F0 – HM2.4  H1 – TA – H1
12 03H30 05H00 THANHB HUA RONG 1 5.0 189.99 32,964 F0 – SD  TR – TA.T2 – X5
13 12H00 HIỆU DUC DONG BAC SUN 7.2 110.06 3,640 XMHL – F0 NM6 . CL6  TL           TR
14 14H00 16H00 TÙNGA OSPREY BULKER 10.4 185.00 18049 FN5 – F0 NM8  X3 – T2
15 22H30 23H30 NAM FS BITUMEN NO.1 6.2 105.5 4,620 HM1.4 – CL1 HG.H8  TL            H8
16 18H30 19H00 TRƯỜNG THANHA FLAG GANGOS 11.0 189.99 32983 HL3.3 – CL3 CLUC.NM6,CL6  H2           X5
17 19H00 CỬU NHA BE 09 4.8 105.97 4250 B12 – F0 P  H1           H2
18 14H00 14H30 ĐÔNG THANH HUNG 68 5.2 107.73 4,877 HM2.1 – HG  H1 – TA – H2
19 19H30 THẮNGA CYGNUS 9.7 177.00 19885 HP3 – F0       H2.TA – H1
20 19H00 C ĐỨC FU SHUN 2.5 51.84 599 CL1 – CLUC  H1
21 20H30 22H00 HAB KIEN MINH PHU 99 3.0 79.8 2,450 F0 – XMHL  H1 – TA – TR