Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
16:14 – 3.6M
04:01 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.0M
03:47 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 THẠO ĐÚC SOUTHERN WEALTH 4.2 91.94 2,969 PVOIL – F0 GD 68  H2         H1
2 05H30 06H00 PHÁI FLAG GANGOS 12.57 189.99 32,983 HM2.5 – HL3.3  TR
3 05H30 06H30 SƠN NEW GOLD 5.6 167.20 15,884 HM1.2 – HL3.6  TR
4 05H30 06H00 KHỨNG LONG PHU 20 7.5 112.00 5,379 F0 – HL1.2  TR
5 08H00 09H00 HẠNH PETROLIMEX12 6.2 128.60 8,542 HL1.4 – F0  H2  – TA – H2
6 13H00 13H30 HÀ A ĐĂNG PETROLIMEX 09 11.0 175.90 25,400 HM1.3 – B12 P.CLUC   H1          TL
7 09H00 MƯỜI HIỆU NHA BE 08 5.0 105.00 4,432 B12 – F0 P  TL    TA H2
8 08H00 11H30 THANH A BAO SHUN 5.8 150.50 14,458 HM2.4 – HL3.5  H2 – TA – H2
9 08H00 09H00 THẮNG A CYGNUS 10.45 177.00 19,885 HM1.5 – HP3  H2 – TA – H2
10 01H00 HIỆU VAST OCEAN 3.2 48.00 493 CLUC – F0  TL
11 09H00 HIẾU KIÊN YONG DA 9 4.5 99.95 6,641 CL5 – F0 HG  X2   TA    H2
12 21H00 22H00 TÙNG A DENSA DOLPHIN 10.97 189.90 31,379 HP4 – F0  H2
13 08H00 09H00 CỬU VSG GLORY 5.5 100.72 6,290 HM2.1 – HG1  H2 – TA – H1
14 11H30 HIỆU MƯỜI VIET THANG 136 6.2 91.94 2,999 HL1.13 – F0         H2 TA – H1
15 13H00 14H00 ĐÔNG THẾ PTS HAI PHUONG 02 6.2 99.90 3166 F0 – HL1.15  H1
16 CANCEL 16H00 ANH EQUINOX 6.0 161.68 13,620 HM1.3 – F0  H2 – TA – H1
17 14H00 15H00 TRƯỜNG THOR NITNITRUND 3.6 199.99 34447 SN – CTAU1 HP01.TP02.TP03.H.AU18  X5
18 14H30 16H00 CHÂU GREEN BAY 7.0 209.99 43954 F0 – HM2.1  H2 – TA – H2
19 13H00 13H30 THUẬN TAN BINH 279 10.37 169.37 17019 HM1.4 – HL1.1  H1
20 14H30 15H30 HÀ C CHANG LONG SHUN 2.2 45.0 226 F0 – HM1.2  H2 – TA – H2
21 21H00 22H00 BINH KIEN NHA BE 09 6.4 105.97 4,250 F0 – B125000 P  H2           H1
22 19H30 20H30 THANG B EQUINOX 6.0 161.68 13,620 HM1.3 – F0  TL