Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYẾN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VU HUU DUC : 0978918007 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.4M
03:32 – 3.9M
CAM PHA TIDE TABLE
16:05 – 3.8M
03:23 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H30 20H00 QUYEN VU GIA 18 5.25 75.82 2,554 HL1.5 – F0  H2
2 17H00 BINH THE TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 HG – F0  H2 – TA – H2
3 19H30 20H00 TUAT TRUONG NGUYEN 89 5.4 103.18 2,242 HL1.14 – F0  H2
4 18H00 HIỆU STAR 16 4.0 92.85 2976 HG – F0  H1 – TA – H2
5 10H30 12H00 HÀ C GUO SHUN 12 5.5 126.00 5549 HM2.1 – CL4+5 HG – CL6  TR     H6    X5
6 13H00 15H00 ĐÔNG VSG GLORY 5.5 100.72 6290 FO – HM2.1  TA         TR
7 07H00 TUNG A PAC ANKAA 7.9 199.99 35,812 CL4 – F0 NM6.HL8.CL  X5   H6   TR
8 04H00 05H00 PHAI ETERNITY C 6.2 186.4 22,683 HM1.5 – HL3.1  TL
9 15H00 TRUONG MAGNA GRAECIA 8.1 229.0 44,095 F0 – HM2.6         TA     TR
10 06H00 08H00 CUU TUNG D HONG LINH 1 5.0 136.4 8,216 HM2.3 – HG7.3  TR – H6 – H2
11 02H30 NAM TAN BINH 279 10.04 169.37 17,019 F0 – HM1.4          H6 – TR
12 13H00 14H00 TRUONG PETROLIMEX 09 11.0 175.9 25,400 F0 – HM1.3  TA    TR
13 06H00 07H00 THANG A FLAG GANGOS 12.57 189.99 32,983 F0 – HM2.5  TR – H6 – TR
14 09H00 10H00 CHAU CYGNUS 10.45 177 19,885 F0 – HM1.5  TL – H6 – TL
15 09H00 12H00 THAO KIEN SOUTHERN WEALTH 6.0 91.94 2,969 F0 – PVOIL HG  TL – H6 – H2
16 13H00 15H00 KHOAI BAO SHUN 5.8 150.5 14,458 F0 – HM2.4  TA           TR
17 13H00 13H30 HANH TUNG D NHA BE 08 6.2 104.99 4,432 F0 – B12 P  TA              H2
18 13H00 MUOI HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.4 P.CL6  H1           TR