Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DAO TRUNG KIEN : 0984829575 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
15:14 – 3.2M
03:17 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.5M
03:24 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 THANG B CUU PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC  TR – H6
2 04H30 CUU THANG B PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6          H6 – TR
3 09H30 TRUONG INDONESIA EXPRESS 10.66 215.4 57,934 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X2 – H6 – H1
4 04H00 THAO THE QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 PVOIL – F0 GD 68  TR           H1
5 08H00 THANH B THUAN WHEAT WEIFANG 6.8 229.0 44,103 CL7 – F0 CLUC.HL.CL6HT  X2 – H6.H2
6 10H00 13H00 TUNG A DAIO SOUTHERN CROSS 7.73 210.0 49,098 HM1.2 – CL6 CLUC.HL.CL  H2           X5
7 05H00 06H30 HA A ETERNITY C 6.2 186.4 22,683 F0 – HM1.5  H1 – H6.H1
8 12H30 14H00 DONG HONG LINH 1 5.0 136.4 8,216 F0 – HM2.3  H1   H6   H2
9 10H00 10H30 HIỆU DUC ROYAL 89 5.5 90.98 2,999 HM1.4 – CL2MP HG  H2           X2
10 11H00 12H00 THANG A KHOAI BARONESS 4.2 179.5 22,137 CTAU – F0 TP03.HP01.HA18  X2 – H6 – H2
11 12H00 THANH B THUAN PEDHOULAS CEDRUS 9.1 228.99 43,003 HL3.3 – CL7 HL8.CLUC.CL         H2.H6 X2
12 15H00 17H00 TRUONG TOP FAIR 10.08 189.9 30,974 HN1.2 – F0  X2 – T2.H6 – H2
13 11H00 13H00 PHAI TM HAI HA 988 4.2 190.0 32,614 CTAU – F0 TP02.HP01  X2 – H6 – H1
14 05H00 08H00 HA C YU LONG 2.8 45.0 400 HM1.3 – CLUC  H1    H6      TL
15 06H00 BINH VAST OCEAN 3.2 48.0 493 CL1 – CLUC  X5               TL
16 09H00 HA A REGINA OLDENDORFF 7.3 260.0 66,019 HN1.5 – F0 NM8       H1. H6  H2
17 11H30 13H00 CHAU SHENG DE HAI 12.9 189.99 32,973 FN3 – F0 NM8  X5   T2.H6 – H2
18 11H00 13H30 HA B HAI NAM 39 4.0 170.0 17,979 CTAU – F0 HP01.TP02  X2 – H6 – H1
19 CANCEL 22H30 TUNG A PAC ANKAA 7.9 199.99 35,812 CL4 – F0 NM6.HL8.CL  X2
20 13H30 TUAT THE DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,640 HG – XMHL NM6.CL6  H2
21 16H30 18H00 QUYEN STAR 16 4.0 92.85 2,976 F0 – HG  H1 – H6 – TL
22 22H30 23H30 NAM NEW GOLD 5.6 167.2 15,884 F0 – HM1.2  TR – H6
23 20H00 21H00 DANG EQUINOX 8.5 161.68 13,620 F0 – HM1.3  H1 – H6 – H1