Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI :  0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21:12 – 3.0M
09:43 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
22:07 – 3.1M
09:00 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 THẠO DUC VAST OCEAN 2.5 48 493 HM1.2 – CLUC  H1            H2
2 05H00 05H30 PHAI ETERNITY C 10.9 186.4 22,683 HL3.1 – F0  H1
3 05H00 06H00 HIỆU KIÊN UNION 1 3.2 84.25 2,926 F0 – CL1 HG  H1            X5
4 01H30 02H00 DONG ROYAL 16 7.0 90.98 2,999 HL1.4 – F0  TL
5 22H3015-7 00H00 HUNG STAR MAINE 6.5 199.99 34,815 SD – HN1.6  H2 – T2 – X2
6 13H00 14H00 CHAU VINALINES GALAXY 6.5 183 30,105 F0 – HM1.3  H1
7 05H00 05H30 BINH MARINE HORNBILL 5.3 116.9 8,718 HM2.5 – HL1.3  H1
8 21H00 ANH PIETERSGRACHT 7.8 168.68 17,644 F0 – HM2.3            H6 – H1
9 11H00 MUOI THE LONG TAN 99 7.0 91.94 2,965 HG7.3 – F0  H2
10 19H00 19H30 ANH BAO ANH 10.01 154.35 14,783 HL3.6 – F0  H1    H6
11 17H30 19H00 CUONG C JAWAD 12.2 189.94 29,987 HN1.3 – F0  TR    H6    H1
12 18H00 19H00 QUYEN HIỆU GAS SELLAN 4.3 116.92 5,415 CT2 – SN HP1.HA18  X5
13 16H00 KHUNG DUC THANH PHAT 03 3.2 74.95 1,597 HG – F0  H1           H2
14 22H00 22H30 THANH B VENUS HALO 11.1 190.0 31,541 HP4 – F0  H2   H6    H2
15 14H30 15H00 THANG A HIẾU ETERNAL LUCK 7.6 185.7 26,071 HL1.2 – F0  H2
16 23H00 HA C THE THANH HUNG 68 7.67 105.73 4,877 XMTL – HG2 H8  H8            TL