Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊNB : 0902190994 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 3.5M
13:44 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 3.7M
12:37 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
01:25 – 3.8M
12:37 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 08H30 TÙNGD MINH PHU 89 3.5 94.98 3,384 F0 – HG H5     –     H1
2 15H00 16H00 TUẤT BANG SAO TONG 4.2 111.89 5,321 HL1.4 – F0 H2
3 20H00 LINH MƯỜI TM HAI HA 568 4.3 175.96 25,400 F0 – SN ST01.TP03          H6 – X1
4 06H30 07H30 TRƯỜNG IOANNIS R 9.6 224.9 41,655 F0 – CL7 CL6HT.HL8.Cluc H5     –     X1
5 09H00 C GT PEACE 6.2 127.2 8,542 B12 – HM1.5 P.NM6 X1     –     H5
6 06H30 09H00 CỬU SUNNY QUEEN 5.5 107.2 4,175 F0 – B12 P H5     –     X1
7 21H30 22H00 A VSC CASTOR 11.2 190 31,538 HL3.1 – F0 H5     –     H1
8 21H30 HIẾUA THUẬN BLACK FOREST 6.4 177 19,887 CL2 – F0 CL6.HL8 TL – H5 –  H1
9 11H00 THẾ NEW HORIZON 4.6 105.11 3,983 CL1 – F0 HG.NM6 X1     –     H5
10 14H00 KIÊNA FIVE STAR 3.7 96.9 2,911 CL6 – F0 HG X1           H2
11 19H30 20H30 NAM VINASHIN EXPRESS 01 4.1 184.1 16,174 C.TAU – F0 HL699.HL POWER X1
12 18H00 19H00 LINH MƯỜI BERGE RINJANI 12.8 291.8 91,971 HM2.6 – F0 H1  H6
13 19H00 21H00 THANHB XIANG HAI 11.8 189.33 26,586 HN1.5 – F0 X2 – TR – X2
14 21H30 22H30 HUNG OCEAN HARVEST 9.6 189.9 31,883 HL3.5 – HL3.1 H5             H1
15 18H00 19H00 ĐĂNG VINH HIEN 69 3.5 79.8 2,616 F0 – HG H1              TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XIANG HAI XIN HAI JIA SEAFIGHTER PACIFIC ENERGY