Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918363186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 3.5M
10:00 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
23:22 – 3.9M
10:00 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:00 – 3.2M
10:12 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 THẮNG A ANEMONA 8.2 199.9 29,895 CL3 – FO HL8.CL6.NM6 X1     –      H5
2 01H00 THẮNG B BOSHI 57 5.6 170.7 17,944 FO – CL3 HL8.NM6         H5 – X1
3 22H30/14 01H30 ANH NEPTUNE STAR 10.1 159.94 15,073 HP3 – FO H5     –      TL
4 05H30 06H00 HIẾU A W-STAR 6.0 229.2 51,239 HP4 – FO H2
5 13H00 TÙNG D HIẾU B QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – FO HG X3      –     H5
6 11H00 13H00 THANH A MING HUA 11.5 189.99 31,222 FO – HL1.1 H5
7 22H30/14 01H00 SƠN NEWSUN VISION 10.25 178.7 19,971 HL1.1 – FO H5     –     TL
8 04H00 KIÊN A KIÊN B YUN QIAN 3.6 95.9 2,995 CL7 – FO HG X1     –     H2
9 05H30 06H00 TIỄN STELLA BEAUTY 4.5 104.2 4,559 HG – FO H2
10 17H30 19H30 TRƯỜNG AKIJ PEARL 12.81 189.99 31,260 FN3 – F0 NM8 X3 – TR – X3
11 18H30 20H00 HƯNG NAVIOS HAPPINESS 14.5 292 94,232 F0 – HM2.6 CL8 H2 – TA
12 18H30 20H00 CHÂU AQUAHAHA 12.3 292 93,789 HM2.6 – FO H2
13 22H00 HƯNG IVY ALLIANCE 13.0 190 31,572 FO – HN1.6         TA.TR – X3
14 22H00 CHÂU AQUAHAHA 12.3 292 93,789 FO – HN1,7 NM8         TR – X3
15 20H00 HẠNH HIẾU B LONG TAN 19 6.35 91.94 2989 XMHL – FO CL8 H5            H2
16 18H30 21H00 KHOÁI KYMOPOLIA 12.75 288.97 89701 HM2.4 – FO  H2    TA     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AKIJ PEARL KSL LAIYANG KITAURA