Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 NGUYỄN VĂN SẢN : X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.1M
20:55 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 –  3.2M
20:46 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00 23H00  CUONGC  AKIJ GLOBE 8.7 189.94 30,000  F0 – HP2  TR
2 07H00  HIỆU  DUC  THANH PHAT 01 4.7 69.85 1,080  HG – CL2  T2     –     X3
3 08H30 10H00  BINH  HAI DUONG 36 8.9 121.1 7,243  F0 – HL1.3  H2
4 06H30 07H00  THANHB  ARGO WIND 10.9 228.99 43,036  HL3.3 – CL3  Cluc.NM6.CL6HT  H1     –     X3
5 08H30 09H30  HANH  HONG YUN NO.66 2.8 45.8 357  F0 – CLUC  H2           T2
6 13H00 CUU OCEAN 18 7.8 105.67 4,381 HG7.2 – F0 H1
7 22H00 THUAN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 CLUC.P T2     –      TR
8 20H00 HAC DUC THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL2 – F0 X3     –     H2