Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 02 Năm 2021

1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636186 2ND WATCH: DAO VIET HOANG: 0984888966 3RD WATCH: LE THANG KONG- 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DOAN TRUNG HIẾU: 094693960 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0612 – 3.4M
2005  –  0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
0700 –  3.5M
1950  –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 CHAU PETROLIMEX 21 8.0 181.53 28,725 B12 – HM1.3 CLUC – P  T2          H1
2 07H00 07H30 KHOAI PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 HM1.3 – B12 CLUC – P  H1         T2
3 09H00 10H00 TRUONG COSCO KUNLUNSHAN 9.95 177.50 1,993 F0 – HP4  H2
4 12H00 13H00 HA A MANDARIN SKY 10.75 189.99 32,957 F0 – HP3  H1
5 09H00 10H00 DONG TAY SON 2 7.6 136.40 8216 HL1.3 – F0  H2
6 20H00 TUAT NHA BE 08 5.0 105.00 4432 b12 – F0 P  TR
7 15H30 HA C VIET HAI SUN 7.2 107.24 4358 XMTL – F0 HG  T2              H2
8 18H00 THAO THANH PHAT 03 3.2 74.36 1597 CL2 – HG  X3              T2