Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 05 Năm 2022

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 2.4M
22:00 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
15:29- 2.6M
08:09 – 2.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:30 – 2.1M
19:14 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 TUẤT NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P X2 – H2
2 10H00 TUẤT NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HL1.4        H2 – H2
3 09H00 11H00 HIẾU FLC HAMONY 7.0 189.99 32,957 HN1.8 – F0 X2 – TL – X2
4 21H0013-5 02H00 HƯNG NORD ANTARES 13.3 229 44,732 HM2.3 – HL3.3 TR
5 14H30 16H00 SƠN PAC CHRISTINA 7.3 199.99 35,817 F0 –  HP2 H2 – TR – H2
6 09H00 THANH B THÀNH EVMILOS 13.2 229 44,485 F0 – HL2         H2.H6 – H2
7 05H30 10H00 ĐÔNG JC RUBY 4.6 134.93 9,869 HM1.2 – CL1 HG.CL6 H2     –    X3
8 06H00 KIÊN ĐỨC AN HUNG 88 3.2 79.9 2,805 HG – XMTL TR
9 05H30 09H00 HA C YONG FENG SHUN 3.5 105.8 5,182 F0 – HL1.5 H2 – H6 – H2
10 05H30 06H00 THANH B FRANCESCO 9.15 210 52,906 HL2 – HL3.4 H2 – H2
11 00H30 THẠO NAM SON 66 6.2 111.54 3,752 XMTL – F0 NM6.H8 H8     –     TR
12 10H00 12H00 HÀ A FORTUNE UNION 6.5 225 38,364 F0 – HN1.8 HLONG TKV TR – H6.TL – X2
13 21H00 TRƯỜNG THẮNG B PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – HM  CLUC – P X2    TR
14 23H30 THẮNG B  TRƯỜNG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HP3 – B12 CLUC – P          TR          X2
15 20H00 MƯỜI THUẬN BMC CALYPSO 9.53 146,13 14.951 HG7,3  –  F0 H2    – TR
16 21H30 MƯỜI LONG PHU 09 5,5 107,78 4.409 F0  –   B12.5000 P            TR   X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZHONG CHANG YU SHENG XIN DONG GUAN 3 LEVIATHAN FLC HARMONY