Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 2.7M
11:53 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 2.7M
21:09 – 1.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 2.5M
15:54 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 TÙNG A NORD ANTARES 13.4 229 44,732 F0 – HM2.3 TR
2 04H30 06H00 HIẾU A QI SHUN 6.6 189.99 31,117 F0 – HM1.1 TR
3 10H00 17H00 NAM THÀNH QI SHUN 6.6 189.99 31,117 HM1.1 – F0 H2    – H6
4 04H30 05H30 THUẬN GRIFFIN 5.75 139.91 13,069 F0 – HM1.3 TR
5 04H30 06H00 ĐÔNG TIẾN TAY SON 3 4.8 136.40 8,216 F0 – HL3.7 TR
6 06H00 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 9.8 228.38 44,452 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X2 – TR
7 08H00 TRƯỜNG SUMATERA EXPRESS 8.5 215.4 54,588 HM2.4 – CL6 HL8.CL6.NM6         TR – X3
8 10H00 11H00 CỬU THẠO NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B125000 P H2     –     X3
9 04H30 06H00 THANH A XING SHUN 6.4 176.62 17,075 F0 – HL1.2 TR
10 10H00 14H30 TÙNG D ĐỨC TIRTASARI 4.2 99.00 3.752 FO – HM1.2 H2
11 21H00 22H30 HẠNH TIẾN TANGKAS 8.15 122.00 5.979 HL3.4 – FO    TR
12 20H00 TÙNGD ĐỨC TIRTASARI 3.9 99,00 3.752 HM1.2  –   F0            H2
13 23H30 HẠNH TIẾN JC RUBY 4.6 134.93 9.864 F0  –   HM1.2          TR
14 18H30 NAM AN HUNG 88 3,2 79.9 3.223 F0   –   HG            H6   –  TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZHONGCHANGYUSHENG XINDONG GUAN3 LEVIATHAN FLC HARMONY