Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 2.9M
20:21 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 2.9M
19:34- 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 2.6M
22:01  – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 03H00 TRƯỜNG ORIENTAL GLORY 3.70 224.00 36074 F0 – C.TAU1 TP02HT – TP03 – ST01 H5 – H6 – X3
2 04H00 06H00 TÙNG D KIÊN B QUANH ANH GM 5.80 91.94 2971 F0 – PVOIL HG H2
3 04H00 07H00 ĐỨC VIET ANH 01 3.30 92.06 3,430 F0 – HG H2
4 04H00 04H30 SƠN TAN BINH 234 10.20 177.00 19,883 HL3.6 – F0 H2
5 05H00 06H00 CHÂU MINOAN DRACE 4.2 189.99 33,044 CTAU2 – SN TP02 – TP03 – ST01 X3
6 11H00 13H00 CỬU NHA BE 08 6.6 105.00 4432 F0 – B12 P H2 – H5 – X2
7 14H00 THANH A PETROLIMEX 18 7.5 175.90 25429 B12 – HM1.2 CLUC – P X2         H2
8 01H00 03H30 HIỆU MINH PHU 89 3.5 94.98 3384 F0 – XMHL HG H5 – H6 – TA
9 11H00 12H00 KHOÁI MSM 9.6 185.73 26094 F0 – HL1.1 H2 – H5-H2
10 16H00 THẾ CRYSTAL 123 1.8 23.8 90 CLUC – F0 H2     –    H5
11 16H00 KHOÁI OMARI 5.8 170.00 17433 HL1.2 – F0       H2     H5
12 19H00 20H00 THẠO THANH PHAT 03 5.3 74.36 1597 F0 – CL2 H2     –     X2
13 13H00 TIỄN THUẬN EASTERN OPAL 7,3 104,2 4.559 HG2   – F0 TA –      H5
14 23H30 HÀ C DIAMOND STAR 9.0 124.55 9980 CL1 – F0 HG.CL8 X2     -H6     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QUANG FA 29 DE XIN XING LONG HG SHANG HAI KM HAKATA SANTA MARIA