Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN: 0982277788 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
08:08 – 3.2M
21:10 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 3.4M
20:00- 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 2.9M
21:25  – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 TUẤT KIÊN B YOSHIN 8.20 135.00 7,521 XMTL – F0 HG – NM6 H2
2 14H30 16H00 CHÂU AC XIANGHE 7.80 199.90 40,089 F0 – CL4 NM6 – CL6 – CL8 H2 – H5 – X3
3 08H00 10H00 HƯNG INDONESIA EXPRESS 8.58 215.40 57,934 F0 – CL6 HL8 – CL6 – NM6 H5     –     X3
4 08H00 10H00 THẠO EASTERN OPAL 4.00 104.20 4,559 F0 – HG7.2 H5     –     H2
5 13H30 THANH B AURORA LIGHT 10.4 203.50 46,422 CL4 – F0 HL8 – CL6 – NM6 X3 – H5 – H2
6 14H30 16H00 MƯỜI PHUONG DONG 06 6.0 157.50 13,706 F0 – HP3 H2         H5
7 01H30 05H00 TRƯỜNG NEW VISION 4.3 184.10 16174 F0 – C.TAU TP03 – ST01 X1
8 14H30 15H30 THẮNGA EVER GLORY 6.9 199.90 40169 F0 – CL3 HL8 – CL6 – NM6 H2 – H5 – X3
9 14H30 15H00 LINH SEA ARIES 8.1 176.82 19715 HL2 – F0 H2
10 14H00 TÙNG A TRUONG LONG 01 9,9 228.39 44,452 CL3 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X3 – H5 –  H2
11 12H30 CỬU KIÊN B ANTARES 3.5 107.48 4,042 CL2 – F0 NM6 X3 – H5 – H2
12 16H30 LINH HAKO 7.7 199.9 35,873 HP3 – HL2         H2      H5
13 19H30 20H00 QUYỀN TAN BINH 279 8.8 169.37 17019 HL3.5 – FO H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QUANG FA 29 HN GLOBAL HG SHANG HAI UGO DE CARLINI SANTA MARIA