Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3.5M
20:36 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
08:13 – 3.7M
19:47- 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:18 – 3.2M
20:49 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 CHÂU RICHARD OLDENDORFF 14.5 260 65,976 F0 – HM2.6 NM6 H5
2 04H00 05H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 18 11.0 175.9 25,400  HM2.3  – B12 CLUC.P H5            X1
3 04H00 05H00 MƯỜI VINASHIP PEARL 5.5 157.26 14,602 F0 – HL3.1 H5
4 04H00 05H00 HƯNG BERGE BROAD PEAK 14.5 292.9 91,384 F0 – HM2.4 HLTKV H5
5 04H00 05H00 THANH B AL MA 13.5 229 44,113 F0 – HL3.3 H5
6 06H00 BÌNH PEGASUS 02 4.0 100.6 6,165 HG – HL1.3 H2            H5
7 04H00 06H00 TÙNG A UGO DE CARLINI 13.1 291.8 91,971 HM2.6 – F0 H5
8 07H00 TÙNG A UGO DE CARLINI 13.1 291.8 91,971 F0 – HN1.7 NM8         TL    X1
9 11H00 HIỆU OCEAN ODYSSEY 5.5 104.4 8,228 CKHG – F0 H8 H8           H2
10 06H30 THẮNG A VANGUARDIA 10.6 209.96 49,903 CL5 – F0 HL8.CL8.CL6 X1           H5
11 11H00 12H00 TIỄN ĐỨC ANTARES 6.5 107.48 4,042 F0 – CL2 NM6 H2            X1
12 22H30 23H00 HẠNH YA HUSSEIN 5.00 157.36 14599 HL3.6 – FO  H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GUANG FA 29 HN GLOBAL HG SHANG HAI UGO DE CARLINI SANTA MARIA