Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH: 0934248987 VŨ ĐÌNH MINH: 0949686128
HON GAI TIDE TABLE
07:24 – 3.7M
19:58 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 3.9M
19:18- 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 – 3.4M
20:13 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H30 C YOSHIN 5.2 135.00 7,521 F0 – XMTL HG – NM6 H5      –     H2
2 02H30 04H00 TÙNGA DE XIN XING LONG 12.84 189.96 33,042 HN1.5 – F0 X3 –  TL – X3
3 04H30 06H00 TRƯỜNG SANTA MARIA 12.95 199.98 34,802 F0 – HN1.8 H5  – TL – X3
4 06H00 09H00 THẮNGA HG SHANG HAI 12.20 189.99 30,008 F0 – HN1.6 H2 – H6.TL – X3
5 06H00 08H00 THANHA GUANG FA 29 6.6 190.00 33,331 F0 – HN1.3 H2 – H6.TL   X3
6 18H00 NAM YIN CAI 8.3 190.00 30,472 HL1.1 – F0        H5
7 15H30 NAM HAI HA 568 7.1 175.96 25,400 B12 – F0 P.CLuc X3 – H5
8 16H30 19H30 KHOÁI HN GLOBAL 6.8 189.99 31,236 F0 – HN1.5 X3 – TL – X3
9 23H00 23H30 HIẾUA CORE IMPERIAL 10.65 199.9 35,953 HP2 – F0 H2
10 20H00 CỬU THẾ THERESA AQUARIUS 5.3 120.00 8,247 CL2 – FO HG – CL6 X2           H5
11 20H00 NAM HAKO 7.5 199.99 35873 FO – HP3          H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GUANG FA 29 HG SHANG HAI KM HAKATA SANTA MARIA