Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
06:24 – 3.8M
19:20 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 4.1M
18:44- 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:26 – 3.5M
19:39 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H30 THẮNG A HOKUETSU CENTURY 9.6 210.00 49,035 CL4 – F0 HL8 – NM6 – CL6 X3     –      H5
2 01H30 02H30 HIỆU HIẾU B THERESA AQUARIUS 8.80 120.00 8,247 F0 – CL2 HG – CL6 H5     –      X3
3 04H00 05H00 HƯNG LINH UGO DE CARLINI 14.50 291.80 91,971 F0 – HM2.6 NM6 H2 – H6 – H2
4 12H00 TRƯỜNG AURORA LIGHT 7.16 203.50 46422 F0 – CL4 HL8 – NM6 – CL6         H5     X3
5 01H00 02H00 THẮNG B KIÊN B VIMC UNITY 4.0 153.20 14,851 CTAU – F0 TP02 – TP03 X2 – H6 – H2
6 10H30 12H00 TIỄN OCEAN ODYSSEY 5.5 104.40 8,228 F0 – CKHG H8 H5    –      H8
7 04H00 05H00 CHÂU HPC FUTURE 4.5 179.99 20,767 SN – CTAU1 TP02 – TP03 – ST01 X2
8 10H00 TRƯỜNG CRYSTAL 10,5 210 52,906 CL6 – F0 HL.NM6,CL6 X3 – H5
9 11H30 TUẤT NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P X3    –       H5
10 18H30 19H30 THẠO DIAMOND STAR 5.15 125.55 9,980 F0 – CL1 HG.CL8 H5     –     X1
11 20H00 23H00 SƠN STOVE OCEAN 6.5 189.99 31,864 F0 – FN3 NM8 X3 – TL – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
DE XIN XING LONG KM HAKATA