Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG: 0907050268 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.9M
18:41 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
04:17 – 4.2M
18:09- 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 3.6M
19:03 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H00 NAM AFRICAN HORNBILL 11.7 199.98 34,795 HP3 – F0 H5
2 02H00 04H00 CHÂU FENG SHOU HAI 13.30 199.90 36,378 HN1.6 – F0 X1 – TL – X1
3 05H00 06H00 THUẬN TAN BINH 136 5.30 170.70 17,953 F0 – HL1.4 H2 -H6 – H2
4 19H00 20H00 SƠN PORTHOS 7.0 189.99 33044 F0 – HL3.1 H2 – H6H2
5 08H00 HƯNG PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29188 B12 – HM1.3 CLUC – P X2           H2
6 05H00 08H00 TÙNG A TM HAI HA 568 10.2 175.96 25400 F0 – B12 CLUC – P H2   H6   X2
7 14H00 15H00 CỬU KIÊN B NHA BE 09 6.6 105.97 4250 F0 – B12 P H5           X2
8 05H00 06H00 HIẾU A SEA ARIES 10.1 176.82 19715 F0 – HL2 H2   H6 – H2
9 14H00 14H30 TRƯỜNG HAO HUNG 666 7.0 195 36801 HL1.3 – F0 H5 – H5
10 17H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29188 HM1.3 – F0         H5
11 19H00 20H00 BÌNH SISTER 12 9.0 98.17 5551 HM1.6 – F0 H2 – H6 – H2
12 19H00 21H30 KHOÁI YIN CAI 9.1 190.00 30472 FO – HL H2 – H6 – H2
13 22H00 SƠN CORAL BREEZE 6.4 189.99 31,236 FO – HP4          H2H6     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
DE XIN XING LONG KM HAKATA