Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG: 0968824688 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
09:13 – 2.5M
19:21 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
10:29 – 2.5M
18:21- 2.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 2.3M
22:28  – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 THANH B ALMA 10.20 229.00 44,113 HL3.3 – CL7 CLUC – HL8 – CL6 H5        X2
2 07H00 08H00 NAM RICHARD OLDENDORFF 11.70 260.00 65,976 HM2.6 – FO H2
3 07H00 07H30 HIẾU A BERGE BROAD PEAK 12.3 292.90 91384 HM2.4 – FO H2
4 08H30 BÌNH NHA BE 08 5.0 105.00 4,432 B12 – FO P X1           H2
5 14H00 15H00 ĐĂNG PETROLIMEX 20 7.0 146.60 11,662 FO – B12 CLUC – P H5          X1
6 06H00 KIÊN A KIÊN B QUANH ANH GM 3.50 91.94 2971  PVOIL – F0 HG X2          H2
7 08H00 TÙNG D MINH PHU 89 7.0 94.98 3384 XMHL – HG HG H5
8 14H00 15H00 LINH COREEZE 10.7 189.99 31236 HP4 – FO H5
9 18H30 20H00 HƯNG HG SHANG HAI 6.5 189.99 30008 HN1.6 – FO X1 – TL – X1
10 18H00 THẾ HIỆU THANH PHAT 03 3,2 74,35 1,597 CL2   –   HG X1  –   H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QUANG FA 29 DE XIN XING LONG HG SHANG HAI KM HAKATA SANTA MARIA