Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND.WATCH.HÀ VĂN ĐƯC : 097882013  3RD.WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG :  0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THĂNG B.0358504214 NGUYỄN VĂN SẢN X5.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
13.22 – 2,4M
22.15   1,2M
CAM PHA TIDE TABLE
18 :00- 2,6M
00.32 – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
13 :00- 2.5M
23. 01 -1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H30 THẮNG A HA C ATHINOULA 6.5 229 43,022 CL6 – F0 ST1.HL8.CLHT X2            H3
2 15H00 16H00 TRƯỜNG BÌNH CROSSANDRA 8.29 209.99 49,720 F0 – CL3 HL8.NM6.CL H5            X2
3 15H00 19H00 ĐÔNG DK SUNRISE 4.0 100.64 6,181 F0 – CL1 HG H5            X5
4 06H00 THAO VĂN ADVANTAGE 7.4 127.02 7,816 XMTL – F0 HG.H8 H8 – TA – H6
5 05H00 HẠNH C PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.HL8 H2 – TA – H6
6 05H00 07H00 QUYỀN TUẤT THANH THANH DAT 99 4.0 151.03 18,525 F0 – SN TP2.TP3 TA     –     X5
7 05H00 07H00 A NORD DRACO 14.5 228.95 45,229 F0 – HM2.6 NM6 TA     –     H6
8 07H00 08H00 MƯỜI ĐÔNG ORION 3.80 141 11,534 SN – CTAU1 HL TP2.TP3.TP8 X5
9 14H00 CHÂU ANH ATTALIA 6.3 229 42,965 CL7 – F0 ST1.HL8.CLHT X5      –    TR
10 19H00 SƠN ANH CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,787 CKHG – F0 NM6.CL8.CL6 H2    H5.TA
11 11H00 12H00 KIÊN A TRUNG HAVEN 4.2 127.90 8,601 CTAU 1 –  F0 TP3.TP2 X5 – TA – H5
12 05H00 06H00 BÌNH CHUNRONG 803 5.95 119.2 6,061 F0 –  HL1.3 TA      –     H6
13 15H00 ĐỨC KIÊNB WIN STAR 3.6 95.8 2,994 CL5 – F0 HG X2      –     TR
14 21H00 SƠN TIGER PIONEER 6.6 199.89 36,322 F0 – HN1.6         TA.TL X5
15 10H30 12H00 THẾ D QUANG ANH GM 5.2 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG TR      –     X5
16 10H30 12H00 THANHB ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.30 47,842 F0 – CKHG CL.NM6 TR      –     H2
17 10H00 HIẾU B THANH PHAT 03 3.2 74.36 1,597 CL2 – F0 X2            TR
18 10H30 11H00 HA C KENYO 5.2 114.13 4,443 F0 – XMTL HG.H8 TR            H8
19 10H30 12H30 HƯNG THUẬN YASA H.MEHMET 12.3 229 44,367 F0 – HN1.8 NM8 TR – TA.TL  –  X5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIGER PIONEER SOPHIA YASA H.MEHMET