Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : LE THANH KONG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DOAN TRUNG HIEU: 0904693960 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
14:00 -2.3M
19:42 – 2.1M
CAM PHA TIDE TABLE
15:11 -2.3M
18:50 – 2.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 THANG A KHOAI PETROLIMEX 09 8,0 175,9 25,400 HM     –  F0 TR
2 06H00 THANG A KHOAI PETROLIMEX 09 4,0 175,9 25,400  F0 –    NSCO TP2.TP3.HP8              X3
3 23H00,12 01H00 DONG LONG PHU 11 7,4 113,98 5,448 F0  –     HM TL
4 13H00 15H00 CHAU BRILLIANT EAGLE 8,28 199,91 40,269 F0  –     HM TL
5 23H00,12 00H30 THANH B SEA ALICE 6,3 185,74 26044 F0  –     HM TL
6 07H30 08H00 DANG MUOI PETROLIMEX 15 7,0 159,9 13,468 HM –   B12 P,CLUC H1
7 03H00 03H30 HAA TOPFORTUNE 10,7 190.90 34,590 HL1,1 –  F0 TR
8 06H00 HUNG GOLDENMARINE 3,8 189,99 26,003 SN   -CAU1 TP2.TP3.HP8            X5
9 04H00 05H00 HUNG DAI PHU 4,0 183.00 30,042 CAU1 . MTR.SSL TP2.TP3.HP8 X5
10 09H000 11H00 TUNG A JIN MAN HUA 1 12 199,98 31,060 HN   –   F0 X3  –  T2 –  X3
11
12
1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HELENA VINALIES BRAVE