Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM : 0932289688 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
10:27 – 3.1M
21:45 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 3.2M
20:54 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 MƯỜI TU SON 3.5 99.92 4,022 F0 – HM1.1 H1
2 04H30 05H30 A NAVIOS MAGELLAN II 14.5 228.9 44,120 F0 – HM2.6 H1 – H6 – H1
3 04H30 07H00 KIÊN MINH TRUONG 18 3.5 91.94 2,999 F0 – HM1.6 H1 – H6 – H1
4 07H00 TÙNGA THANHA UNI WINNER 9.9 203.5 45,011 CL5 – F0 CL6.NM6.HL8 X3     –     TL
5 08H00 09H00 TRƯỜNG DAI PHU 4.1 183 30,042 SN – CM TP02.TP03.HP008 X5
6 12H00 13H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.2 TR
7 07H30 08H00 HƯNG KHOÁI OAKGATE 10.0 199.98 34,225 HM2.5 – CL5 CL6.NM6.HL8 TL     –     X3
8 15H00 THUẬN BD PIONEER 1 6.0 148.7 13,292 CL7 – F0 HG.CL6 X5 – H1
9 16H00 17H00 B AMMOS 9.3 169.37 17,019 HM2.4 – CL7 CL6.HL8         H1 – X5
10 09H00 HẠNH TIỄN HAI VIET STAR 9.1 112.5 5,700 XMTL – F0 CL6.CL8 H1    –      H6
11 04H30 06H00 CHÂU SEAMEC NIDHI 12.7 189.99 32,929 HM2.3 – F0 H1
12 12H00 14H00 TUẤT THAI BINH 039 4.0 117.4 5,758 F0 – HM1.4 TR
13 21H00 22H00 HIỆU TIEN OCEAN 29 4.2 106.4 4,532 F0 – CL1 HG H1     –     X5
14 22H00 CỬU ARIES 6.8 101.5 4,608 CL2 – F0 HG X5     –     H1
15 22H00 THAO DUC THAI BINH 38 4.0 92,5 2.999 CL1 –   F0 HG X5  –    H1
16 21H00 22H00 LINH TUSON 3,5 99,92 4022 HM   –   HG1 H1   –    TR
17 22H00 QUYEN PETROLIMEX 12 6,2 128,6 8542 B12  –   F0 P,CL6 TL   –      H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 ELLIE WILD ROSE