Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG:0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH: 0936420886 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.6M
21:36 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
10:07 – 3.7M
21:01 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 QUYỀN PTS HAI PHONG 03 6.5 97.16 4,120 HM1.5 – B12 P        H1 – TR
2 04H30 06H00 TÙNGA ARABELLA 6.0 199.99 36,353 F0 – HM2.2 TL – TL
3 04H30 05H00 TRƯỜNG GOLDEN FRIEND 13.8 229 44,094 HM2.5 – HL2 TL – H6 – TL
4 07H00 HIẾU VICTORIA HARBOUR 6.0 169.99 18,465 F0 – HM1.4       H6-  TL
5 06H00 08H00 HƯNG SHENG KANG HAI 12.9 189.99 32,973 HN1.5 – F0 X5 – T2 – X5
6 08H00 TÙNGA SEAMEC NIDHI 12.7 189.99 32,929 F0 – HM2.3          TL
7 11H00 THẮNGB VINASHIP SEA 5.5 169.03 18,108 F0 – HM1.5         H6 – H1
8 06H00 07H00 THẮNGB THANH THANH DAT 999 4.5 154.94 18,680 C.TAU – F0 TP02.TP03 X3 – H6
9 04H30 06H00 HIẾU MY THINH 4.5 134.04 8,414 HM1.1 – HL1.3 TL -H6
10 10H00 11H00 B AMMOS 9.33 169.37 17,019 F0 – HM2.4 H1 – H6 – H1
11 20H00 21H00 THANH B ARABELLA 6.0 199.9 36,353 HM2.2 – HL TR
12 19H00 THẮNG A OAKGATE 10.0 199.98 34,225 F0 – HM2.5         H6 – H1
13 20H00 21H30 THANH A VICTORIA HARBOUR 6.0 169.99 18,465 HM1.4 – HL TR
14 17H00 17H30 THẮNG A VIET THUAN 30-02 9.8 178.7 19,918 HL3.1 – F0 H1 – H6
15 22H00 HIỆU TIỄN PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 4120 B12 – F0 P TL     –     TR
16 20H00 22H00 CỬU PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8542 HM2.1 – B12 P.CL6 TR     –     TL
17 20H00 22H00 KHOÁI VINASHIP SEA 9.9 169.03 18108 HM1.5 – HL TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 ELLIE WILD ROSE