Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DOAN TRUNG HIEU : 0904693960 NGUYEN VAN SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
11:15 – 2.7M
21:38 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
11:30 – 2.8M
20:29 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 THANG A THANG B PETROLIMEX 09 4.0 175.9 25,400 HM1.3 – F0  TR
2 06H00 THANG A THANG B PETROLIMEX 09 4.0 175.9 25,400  F0 – SN TP2.TP3.HP008                      X5
3 23H0012-12 01H00 DONG LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – HM1.5  TL
4 23H0012-12 00H30 THANH B SEA ALICE 6.3 185.74 26,044 F0 – HM2.2  TL
5 07H00 08H00 DANG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM1.2 – B12 P.CLUC  H1
6 03H00 03H30 HA A LINH TOP FORTUNE 10.7 190.9 34,590 HL1.1 – F0  TR
7 06H00 HUNG GOLDEN MARINE 3.8 189.99 26,003 SN – CTAU 1HL TP2.TP3.HP008                      X5
8 04H00 05H00 HUNG DAI PHU 4.0 183 30,042 CTAU 1 – CTAUCM TP2.TP3.HP008  X5
9 08H30 10H30 TUNG A THANH A JIN MAN HUA 1 12.3 199.98 31,060 HN1.3 – F0  X3     T2      X3
10 07H00 08H00 HÀ C THAI BINH 039 4.0 117.4 5,758 HM1.4 – HG  H1
11 11H00 THANH B KHOÁI SILVER CONCORDIA 10.3 199.96 41,463 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6  H1
12 22H30 23H00 KIEN TIEN THANH 68 5,5 74.36 1861 F0  –  HM TL
13 23H30 HIỆU THAI BINH 039 6,3 117,4 5758 HG   –  F0 H1         TL
14 22H30 23H00 THAO MINH TRUONG 18 3,5 91,94 2999 HM  – XMHL NM6 TL   –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 ELLIE WILD ROSE