Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: LE THANH KONG : 0905691888 3RD WATCH:   HA VAN DUC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 MR HÙNG – X3 : 0989433881
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 2.8M
14:41- 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 2.7M
17:19 –  1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
04:18 – 3.3M
14:39 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 THẾ KIÊN B BLUE OCEAN 01 5.9 96.72 3,437 F0 – PVOIL HG TA                 X2
2 00H00 02H00 KHOÁI ANNA – MARIA 12.6 189.90 30,811 F0 – HN1.8 TA   –   TL  –   X2
3 03H00 04H00 TÙNG D HE CHENG 3 5.0 96.50 2,892 F0 – CL7 HG H1  –  TA   –   X1
4 04H30 05H00 THẠO VĂN NHA BE 06 4.5 107.48 4,156 B12 – F0 CL6 TR    –  TR    –   H1
5 07H00 08H00 HÀ A PETROLIMEX 09 10.7 175.90 25,400 F0 – B12 CL6 . CLUC H2       –        H1
6 07H30 BÌNH NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – HL1.4 CL6 X1       –         H2
7 04H30 06H00 ĐĂNG JOSCO YONGZHOU 6.8 199.9 34,573 F0 – HP4 TR        –         H1
8 07H00 09H00 TÙNG A CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 F0 – CKHG NM6.CL6.CL8HT H2   –  TR   –   H2
9 12H30 14H00 HIẾU B VTT 82 2.8 89.56 2,624 F0 – HN1.5 X1  –  TL  –  X1
10 17H00 18H00 KHỨNG VĂN PHUONG DONG 06 9.5 157.5 13,706 HL3.5 – F0 H5
11 22H00 ANH KIÊN B BLUE OCEAN 01 4.5 96.72 3,437 PVOIL – F0 HG X1    –         TR
12 18H30 SƠN BOS COSTA 5.9 176.63 17,663 HG – HL1.5 H2    –         H5
13 21H00 QUYỀN PHUONG NAM 126 2.6 79.98 2,717 XMHL – HG 7.2 H2
14 22H30 THUẬN LP HARMONY 6.1 96.5 2,987 XMTL – HG7.3 HL NM6 H5              H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET ANH 01 S’HAIL LUSAIL ANNA – MARIA