Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 11 Năm 2020

TRỰC BAN ĐIỀU HÀNH
CA 1 : ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 2 : LÊ THÀNH KÔNG CA 3 :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG
SĐT : 0984888966 SĐT : 0905691888 SĐT : 0918636186
TRỰC BAN HOA TIÊU TRỰC XE
VŨ VĂN TUẤT MR SẢN – X3
SĐT: 0962002298 SĐT : 0934385589
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG.
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT .CAR
1 04H30 06H00 THANG A BW MATSUYAMA 13.68 228.99 43,044 F0 – HM2.4  TL          H2
2 04H00 BINH QUANG ANH GM 4.0 91.94 2,971 PVOIL – F0 G68  H2          H2
3 10H30 11H30 CUONG C LOYALTY 6.0 176.2 18,722 F0 – HL3.1  TR – H6 – H2
4 14H30 DANG GLORY FUTURE 8.8 169 17,784 HL1.2 – F0     TR.H6 – TR
5 13H00 15H00 LINH THUAN SHENG LE B 5.5 169.03 16,761 F0 – HM2.4  H2 – H6 – TR
6 13H00 PHAI ALMA 12.5 229 44,113 F0 – HL2         H6 – H2
7 13H00 14H00 TUNG A BW MATSUYAMA 13.7 228.99 43,044 HM2.4 – HL3.3  H2    –     H2
8 13H00 15H00 QUYEN BINH VUNG HAI 3.5 98.72 4,518 F0 – HG7.3  H2 – H6 – TL
9 06H30 THẠO THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HG – CL2  TR          X3
10 06H30 HA A HONG RUN 6 7.0 224.99 39,126 CL4 – F0 CLUC.HL8.CL6  X3          TL
11 07H00 HANH PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.13 P.CL6  TR          H2
12 07H00 SON THUAN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC         TL   H2
13 04H30 06H00 SON THUAN BAO ANH 9.9 154.35 14,783 HL3.1 –  HM2.3  TL   TL
14 05H30 HUNG EVER GLORY 10.5 199.9 40,169 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6  X3      H2
15 18H00 CUU  BINH XIN ZHONG RUI 7 6.9 103.7 4,426 XMHL – HL1.5 GD68  TL            H2
16 10H30 12H00 DANG GEELY 9.55 158 13,625 HP3 – F0  TR – TR
17 03H30 05H00 KHOAI MERIT 5.8 162.77 17,895 HN2.7 – F0  X5 T2 H6 H2
18 10H30 11H00 PHAI STH ATHENS 9.4 199.99 34,551 HL3.6 – F0  TR – H6
19 11H00 HIỆU KIEN LIAN FA 1.8 23.9 80 CL1 – Cluc  X3     –     H2
20 14H00 MUOI KIEN AN BINH 18 6.15 90.72 2,551 HG7.2 – F0  TL    H6   TR
21 13H00 14H00 DONG HAO FENG 3.2 73.3 1,416 F0 – CL1  H2 – H6 – X3
22 17H00 18H00 KHOAI BAO ANH 9.9 154.35 14,783 HM2.3 – F0  H2
23 16H30 THUAN MY AN 1 3.3 109.67 4,988 F0 – HG          H6 – TL
24 18H00 THAO THANH PHAT 03 3.3 74.36 1,597 CL2 – HG  X3     –     TL