Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.7M
06:04 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
17:29 – 4.0M
06:00 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
18:21 – 4.1M
06:12 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 A GREEN BAY 10.1 209.99 43,954 CL7 – F0 CL8.NM6.HL8 X2           H2
2 12H00 12H30 THẮNGB ORIENTAL HERO 9.7 158.5 15,438 HM2.6 – F0 H2
3 15H00 16H30 TRƯỜNG FRANCESCO 8.1 210 52,906 F0 – CL4 CL6.NM6.HL8 H1 –    H6  – H2
4 04H00 07H30 KHỨNG AUCKLAND SPIRIT 10.9 171.59 19,883 F0 – HM2,3 H1 – TL – H1
5 04H00 05H00 KIÊN THẾ MIDSHINE 5.7 98 2,994 F0 – HG H1 – TL  H2
6 05H00 C MINH KHANH 888 3.6 106 4,295 HG – XMHLMF NM6 H2
7 11H00 TÙNGD ĐỨC QUANG ANH GM 4.0 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X2 –        – H2
8 15H00 THUẬN PHC MARITIME 4.5 100.64 6181 HG7.1 – CL1 HG H1            H2
9 14H30 15H30 ĐÔNG TIỄN PACIFIC GRANCE 3,90 144,83 9,352 CAU1 – SN SE01.HC43.CL18 X2
10 13H00 THẠO THẾ LONG TAN 03 6,4 100,70 2,999 HG – F0 H1 – H2
11 17H00 BINH VANDON OAK 7,2 100,70 4,560 HG 7.2 – F0 H2     –     H1
12 12H00 12H30 NAM AYATI 6.8 178,04 20,947 HM1.5 – F0 H2
13 16H00 HIỆU LONG PHU 10 5,5 112.35 5,184 B12 –  F0 P,NM6 H1
14 23H00 TUẤT TRUONG THANH 88 3,8 91,94 3.570 CL1 – F0 HG X2            TL
15 15H00 QUYỀN MID SHINE 5,7 98 2’994 HG – CL7HL HG H1      –   H2
16 16H30 TÙNG D MO7 3,0 25,74 107,01 DTHL – F0 H2        –   H1
17 16H30 KIÊN MO6 3,0 25,74 107,01 DTHL –  F0 H2         –    H1
18 21H30 22H00 KHOÁI GREAT WENKAI 5.0 189,9 27,992 HL  – F0 H2
19 17H30 MƯƠI AEGIS ELITE 4,2 104,84 3,884 CL3 – F0 HG H2         –    H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MINERAL BRUSSEL NING JING HAI