Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 3.4M
07:10 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
18:20 – 3.7M
07:18 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
19:12 – 3.8M
07:37 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 KHỨNG PHUONG DONG 06 5.0 157.5 13,706 F0 – HL1.3 H1
2 05H00 THANHB GRAECIA NAUTICA 6.5 229 43,291 CL5 – F0 CL6.HL8.Cluc X2     –     H1
3 09H00 12H00 THANHA THẮNGA TM HAI HA 568 6.28 175.96 25,400 HL1.5 – F0 TL
4 13H30 THẮNGA THANHA TM HAI HA 568 4.3 175.96 25,400 F0 – C.TAUCM ST01.HC36.HC43                X3
5 09H00 15H00 HƯNG FUJIAN EXPRESS 7.7 215 54,567 F0 – CL6 CL6.NM6.HL8 TL     –     X2
6 13H00 14H00 MƯỜI PETROLIMEX 20 6.0 146 11,662 HL1.4 – F0 H2
7 06H00 THẠO THẾ DAI TAY DUONG 36 5.0 91.94 2,989 CL6 – F0 HG X2     –     H1
8 13H00 14H00 A UNIVERSAL PIONEER 8.86 209.99 49,854 F0 – CL5 CL6.NM6.HL8 H2 – TL – X3
9 09H00 13H00 KIÊN SARA 2.8 41 298 F0 – HG TL     –     H1
10 09H00 11H00 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 5.0 228.38 44,452 HP1 – F0 TL
11 12H30 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 5.0 228.38 44,452 F0 – C.TAU1HL ST01.HC36.NM8                 X3
12 13H00 16H30 TÙNGD VIET HUNG 09 4.4 87.7 1,742 F0 – PVOIL NM6 H2    TL     X3
13 13H00 13H30 HIẾUA AN HAI VINCENT 5.9 179.9 19,918 HL3.5 – F0 H2
14 17H00 THẮNGB SIRAYA WISDOM 9.3 153.08 12,655 XMTL – F0 CL6.NM6 H8            H1
15 13H00 17H00 ĐÔNG KENYO 5.2 114.13 4,436 F0 – XMTL HG.H8 H2    TL     H8
16 18H00 19H00 THANHB PETROLIMEX 09 8.6 175.9 25,400 F0 – B12 P.Cluc H1     –     X3
17 23H00 KIEN DUC PHUONG NAM 126 5.0 79.98 2,717 CL6 – F0 X3           H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MINERAL BRUSSEL NING JING HAI