Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636168 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN BA DONG: 0389127932 DAO VAN KHIEN X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1820 – 3.9M
0619 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
1900 –  4.3M
0555 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 THANG B KIEN UNION 1 6.4 84.25 2,926 CL2 – FO HG  X3    TL
2 05H00 07H00 THANG A SEA ALICE 8.0 185.74 26,044 HN2.1 – HN2.4  X5   T2   X5
3 13H30 15H00 PHAI KHOAI TAN BINH 256 6.0 176.63 17,679 FO – HM1.4  TL           H1
4 18H00 THANG B KIÊN VINASHIP SEA 5.5 169.03 18,108 HM2.4 – HL3.6          TL
5 13H30 THAO THE VINH HIEN 69 3.5 79.8 2,616 HG – XMHL  TL           H1
6 13H30 16H00 KHUNG THANH HUNG 68 4.0 105.73 4877 HL1.15 – XMTL H8.NM6  TL           H8
7 13H30 15H00 TUAT LINH BIEN DONG TRADER 5.0 124.8 7,525 B.GOT – SN TP01.TP03  X5
8 13H30 14H30 BINH NHA BE 08 5.0 105 4,432 HL – FO  TL            H1
9 13H30 15H00 CUU VIMARU PEARL 8.4 100.61 5,185 HL12 – FO  TL            H1
10 17H00 QUYEN TUNG D AMP DIAMOND 7.0 112.21 6,980 CL1 – CL5 HG.NM6  X3
11 13H30 16H00 HA B NEW GOLD 9.6 167.2 15,884 HL3.4 – FO  TL            H1