Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636168 3RD WATCH : TO MINH THANG  : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU VAN TUAT: 0962002298 VU DINH MINH X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1800 – 3.8M
0543 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
1810 –  4.2M
0414 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H30 17H00 THANG B  VINH HIEN 69 3.5 79.80 2,616  F0 – HG H1        H2
2 22H00 KHOAI TUNG D  NHA BE 08 5.0 105.00 4,432  B12 – HL1.5  P  H1        TA
3 20H30 22H00  HIẾU HIEN  PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468  F0 – B12  P.CLuc TA             H1
4 20H30 21H00 TUNG A  WORLD CREST 6.0 199.99 34,876  HL3.1 – F0 TA
5 16H30  TRUONG  THUAN  PAC ADHILL 7.25 199.99 35,812  CL7 – F0  CL6.HL8.GD68  X2       H6
6 03H00 04H00  HANH  TUNGD  NHA BE 08 6.6 105.00 4,432  F0 – B12  P  H1 – H6 – H2
7 13H00  THANHB  XINHUI EXPRESS 10.9 215.40 54,732  CL5 – F0  HL8 – NM6 – CL6  X2     –     H2
8 19H00  THUAN TRUONG  VINASHIP SEA 5.5 169.03 18,108  F0 – HM2.4        H6   TL
9 12H00  KHUNG  VIET THUAN 568 7.3 112.69 4,565  XMTL – HG7.2  H8 – CL8  H8     –     H1
10 03H00  HAA  ASIA CONFIDENCE 7.5 228.90 44,135  CL6 – F0  CLUC – HL8 – CL6  X3 – H6 – H1
11 00H00  DONG  HIỆU  PULAU AOI 9.4 127.67 9,967  CL1 – F0  HG – GD68  X3 – H6
12 03H00 04H30  HUNG  INDONESIA EXPRESS 8.4 215.40 57,934  F0 – CL6  HL8 – NM6 – CL6  H1 – H6 – X2
13 10H30 12H00  CHAU  KHOAI  XIN HAI JIA 6.0 189.99 32,957  F0 – HN2.9  H2 – H6.T2 – X2
14 cancel 16H00  SON  TUNGD  THANH HUNG 68 4.0 105.73 4,877  HL1.15 – XMTL  H8  H1
15 02H00  DONG  HIỆU  AMP DIAMOND 7.0 112.21 6,980  F0 – CL1  HG – GD68           H6 – X3
16 13H00  HIỆU  STAR 26 7.2 89.56 2,917  XMHL – HL  NM6  H1      –     H2
17 10H30 13H00  QUYEN  KIEN  ROYAL 88 5.8 90.98 2,999  F0 – CL5  HG  H2 – H6 – X5