Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH VĂN KHOÁI : 0973037379 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
01:16 – 3.0M
14:35 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
01:23 – 3.3M
12:55 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 3.5M
12:43 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 07H00 HƯNG THANHA FIRST ANGEL 6.5 199.9 39,904 F0 – CL5 HL8.CL8.NM6 TL     –     X3
2 07H00 THẮNGA THOR FEARLESS 6.5 189.99 31,385 F0 – HM2.3         TA
3 09H30 THẮNGA THOR FEARLESS 6.5 189.99 31,385 HM2.3 – HL3.1                    TL
4 04H30 06H00 THẮNGA CHENNAI SELVAM 6.5 189.99 30,066 F0 – HM2.4 TL – TA
5 02H00 B HẠNH HTK LOTUS 5.6 169.26 16,960 F0 – HL3.6                 H2
6 06H00 TÙNGA SƠN BG BRILLIANCE 10.4 199.9 39,964 CL5 – F0 HL8.CL8.NM6 X1     –     TL
7 19H00 THANHB PRIMROSE 6969 9.6 199.98 39,560 CL3 – F0 HL8.CL8.NM6 X2 – H1
8 23H0012/4 01H00 THẠO TAN AN 01 3.0 97.12 2,999 F0 – HG3 H2     –    H1
9 13H00 14H00 QUYỀN HAI NAM 08 4.8 89.4 2,239 F0 – HG H1     –    H2
10 20H00 22H30 HAA GUO HAI LIAN 98 6.0 189.99 32,964 F0 – FN3 NM8 H2 – TA – H2
11 CANCEL 23H00 MERMAID T 7.5 179.8 27,969 B12 – HL P.Cluc
12 CANCEL 23H00 PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.Cluc
13 20H00 20H30 TRƯỜNG TÙNGA CHENNAI SELVAM 4.7 189.99 30,066 HM2.4 – F0 H2
14 22H00 TRƯỜNG TÙNGA CHENNAI SELVAM 4.7 189.99 30,066 F0 – C.TAUCM TP03.HA35                 X2
15 18H00 DONG TÙNG D THANH PHAT 01 3.0 69.85 1,080 CL2 – HG X2           H2
16 20H00 21H00 THUẬN HẠNH ATN GLORY 10.0 143 14,436 HL2 – HP1 H2           H1
17 22H00 THANH B SUN GOLD 11.3 185.74 26,060 HP4 – F0         H1 – H1
18 22H00 HÀ C HAI NAM 08 4.8 89.4 2,239 HG – CL7 HG TR           X2
19 23H30 HIỆU VINACOMIN HANOI 7.2 116.5 5,570 XMHL – HG7.3 CL6.HG TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CD MANZANILLO GM LEGEND LOWLANDS MIMOSA SARAH OLDENDORFF