Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM : 0932289688 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
00:17 – 3.3M
12:07 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 3.6M
12.00 – 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 3.1M
13:07 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 19H00 HIỆU VAN DON SEA 7.3 99.92 4,724 F0 – HL H1
2 05H00 08H00 THẠO AN HAI KELSEY 3.4 94.94 2,999 F0 – HG7.2 H2
3 13H00 14H00 HÀ A KHOÁI MERMAID T 8.5 179.8 27,969 F0 – B12 CLUC.P H1           H2
4 05H00 06H00 HIẾU PEACE STAR 6.2 157.7 13,865 F0 – XMTL NM6.CL6 H2           H1
5 CANCEL 17H00 KHỨNG ATN GLORY 10.0 143 14,436 HL2 – F0 H1 – H1
6 16H30 TRƯỜNG MƯỜI INCE ANADOLU 6.5 224.94 39,737 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X1            H1
7 23H30 CỬU TÙNG D THANH BINH 68 7.8 99.38 3,329 XMHL – F0 CL6 H1  –    H2
8 22H00 23H00 HÀ B HẠNH HTK LOTUS 4.5 169.26 16,960 CTAU – F0 TP3.HA19 X1
9 22H00 MƯỜI VINACOMIN HANOI 4.7 116.5 5,570 F0 – XMHL HG.CL6         TA – H1
10 20H00 KHỨNG THANH PHAT 01 4.65 69.85 1,080 F0 – CL2         H1 – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CD MANZANILLO GM LEGEND LOWLANDS MIMOSA SARAH OLDENDORFF