Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD :WATCH LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH ; 0964526555 VŨ ĐÌNH MINH : X2:  0949868128
HON GAI TIDE TABLE
00:17 – 3.3M
11:23 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 3.6M
11.17 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 3.1M
11:55 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H00 THẠO THẾ QUANG ANH GM 4.2 91.94 2971 PVOIL – F0 NM6 X2     –     H2
2 13H00 13H30 HÀ A SHANG YUAN MEN 8.5 184.99 24550 HP1 – F0 H2 – H2
3 06H00 08H00 THẮNG A CD MANZANILLO 6.8 199.98 35,956 F0 – SD H1 – TA.H1
4 12H00 THẮNG A CD MANZANILLO 6.8 199.98 35,956 SD – HN1.3         H1 – X2
5 15H00 HÀ C TIỄN PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 B12 – F0 P – CL6 TL     –     H2
6 18H00 19H00 HẠNH ĐỨC THANH BINH 68 3.4 99.38 3,329 F0 – XMHL CL6 H2
7 02H00 02H30 HUNG JPS AROFITI 12.6 189,99 32,594 HP3  –  HL3.3 TR
8 14H00 ĐÔNG DA TAI SHAN 6.6 109.9 7,197 CL1 – F0 HG.NM6 X1     –     H2
9 16H30 HÀ A GM LEGEND 6.5 188.5 29,753 F0 – SD         TA
10 18H00 19H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 18 4.6 175.9 25,400 HL1.4 – F0 H2
11 18H00 HÀ A GM LEGEND 6.5 188.5 29,753 SD – HN1.5                 H1
12 20H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 18 4.6 175.9 25,400 F0 – C.TAUCM TP03.HA35                 X2
13 15H00 HÀ A JPS AFRODITI 12.6 189.99 32,549 HL3.3 – F0       H2.TA
14 22H00 22H30 ANH T&T GOLD 9.85 167.2 15,884 HL3.6 – F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CD MANZANILLO LOWLANDS MIMOSA SARAH OLDENDORFF