Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: LÊ THÀNH KÔNG :0905691888  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH ; 0964526555 NGUYẾN VĂN SẢN ; X3;  0934385589
HON GAI TIDE TABLE
00:17 – 3.3M
11:23 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 -3.6M
11.17 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00-.3.1M
11:55-0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H00 THẠO QUANG ANH GM 4.20 91.94 2971 PVOIL – FO NM6 X2           H2
2 01H00 ĐÔNG THẠO FU OCEAN 8.20 129.00 6,689 XMTL – FO CL6 – H8 H8         H2
3 06H30 08H00 THẮNG A CD MANZANILLO 6.8 199.98 25,956 FO – SD H1     TAH1
4 12H00 THẮNG A CD MANZANILLO 6.8 199.98 25,956 SD – HN      H1      H1
5 15H00 HÀ C PETROLIMEX 12 6.20 128.60 8,542 B12 – FO P – CL6 H2
6
7
8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LOWLANDS MIMOSA SARAH OLDENDORFF XI RUN