Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
23:59 – 3.1M
11:01 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.4M
10:40 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
23:59 – 3.6M
10:35 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 04H30 CHÂU MARO MARO 12.8 199.9 34,595 HL3.3 – F0 TR – TR
2 03H30 05H00 THANH A AN BINH 18 4.5 90.72 2,551 F0 – HG TR           TL
3 09H00 THẮNG B VIET HUNG 09 3.0 87.68 1,742 PVOIL – F0 HG X3     –     TR
4 14H00 15H00 THẮNG B DA TAI SHAN 7.8 109.9 7,197 F0 – CL1 HG.NM6 TL     –     X3
5 18H00 THẠO QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6         TA – X3
6 08H00 THANH B PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – F0 P.CLUC H2     –     TR
7 06H30 08H00 QUYỀN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HP3 – B12 P.CL6 H1     –     H2
8 06H00 CHÂU BG BRILLIANCE 7.0 199.9 39,964 F0 – HM2.2         TR – H1
9 14H00 15H00 TRƯỜNG BG BRILLIANCE 7.0 199.9 39,964 HM2.2 – CL5 HL8.NM6.CL6 TL     –     X3
10 16H00 THẠO MINH TRUONG 18 6.5 91.94 2,999 XMHL – F0 NM6 H1 – TA
11 21H00 22H00 CHÂU SUZY 10.14 177.46 17,542 HL3.1TL – F0 H1
12 14H00 16H00 HƯNG AMIS TREASURE 11.6 199.98 34,657 HL3.1 – F0 TL
13 21H00 22H00 THANH B XIN RUN 11.0 288.92 88,955 HN1.8 – F0 HLONG TKV H2
14 22H00 TRƯỜNG FU OCEAN 8.20 129.00 6,689 XMTL – FO CL6 – H8 H8         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LOWLANDS MIMOSA SARAH OLDENDORFF XIN RUN