Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186 3RD: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN HUU HANH : 0962515960 VU DINH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
02:26 – 3.3M
14:06 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.6M
14:10 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 3.2M
15:10 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 SH 08H00 HA A THANH A D1OS 10.2 199.95 36,087 CL7 – F0 HL8.CL8.NM6 X2 –   H6   –  TR
2 10H00 11H30 HIẾU ATN GLORY 4.5 150.52 14,436 F0 – HM2.4   H1  –  H6 –  H1
3 10H00 12H00 THANH B SHUN FU XING 7.0 224.97 40,622 F0 – SD  H1  – H6  – H1
4 23H00 23H30 THANG A BBG COFIDENCE 7.0 199.9 36,367 HP1 – F0 H2 – H6
5 02H00 TRUONG SON PRINCESS KATHERINE 10.9 225 39,964 HL3.3 – CL3 CLUC.HL8.CL6HT         H6 – X3
6 05H00 06H00 DANG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM1.3 H2
7 23H0012-2 00H00 BINH TIEN LONG PHU 20 7.3 112 5,379 HM1.5 – B12 P.NM6 TR     –     H1
8 10H00 15H00 MUOI NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM1.1 H1 -H6-    H1
9 22H30 HƯNG JOSCO NANJING 6.0 187.50 27162 SD – HN1.3             TL
10 23H00 HIỆU TÙNG D LONG PHU 20 5,8 112 5.379 B12 –  F0 P.NM6 H2           H2
11 17H00 17H30 TUAT TANG KAS 8,1 122 5.979 HL1.2  – F0 H2
12 21H30 23H00 ĐÔNG TIỄN RICH SEAWAY 4.3 124,5 7,503 SN –  F0 HA.17.HA.19 H1
13 22H00 THẠO THẾ THAI HA 8888 7.1 105.10 2620 XMHL – HG NM6 H2
14 19H30 21H30 HƯNG ELLA 7.5 225.00 37818 FO – SD TL
15 19H00 TUẤT BLUE OCEAN 01 6.3 96.70 3437 FO – HM                  H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO NANJING FENDA 18