Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH:NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH:ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C : 0987159025 NGUYỄN VĂN SẢN- X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
03:01 – 3.5M
14:53 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
03:18 -3.8M
14:49- 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:07 -3.3M
15:58- 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0013/2 00H00 THANHB KM FUKUYAMA 6.5 228.99 43,013 HL2 – F0 H2 – H6
2 01H00 02H00 CHÂU KHOÁI DAI AN 4.5 183.00 30,105 CTAU – SN ST01.TP02.HA19 X2
3 05H00 05H30 NAM MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13468 HM1.3 – B12 CLUC.P TA     –     H2
4 07H00 TRƯỜNG REGNO MARINUS 7.8 210.00 43,708 F0 – HM2.2         TA – H1
5 06H00 08H00 A SHUN FU XING 7.0 224.97 40,622 SD – HN1.5 NM8 TL – TL
6 09H30 10H00 HUNG PAC ACHERNAR 7.2 199.99 35,812 HL3.5 – F0 H2
7 17H00 18H30 ANH PIONEER HARMONY 5.8 157.03 16,088 F0 –     HM H1 -TA – H1
8 05H00 07H00 KHỨNG ATN GLORY 4.5 150.52 14436 HM2.4 – HP4 TA     –     H1
9 09H30 13H00 HẠNH THẠO NHA BE 06 6.6 107.48 4158 HM1.1 – B12 P H2 -TA- H1
10 01H00 THẮNGA XINHUI EXPRESS 13.0 215,4 54.732 F0  –  HM2.3         H6
11 05H00 06H00 TRƯỜNG VIET THUAN 30-02 4.5 178.70 19918 HL1.1 – F0 TA – TA
12 01H00 KIÊN ĐỨC DONG BAC SUN 7.2 110.06 3640 XMTL – HG4 NM6.CL6 H1
13 10H00 A ELLA 7.5 225.00 37818 SD – HN1,6 NM8         TL
14 SH 19H30 21H00 PHÁI LINH REGNO MARINUS 7,77 210 43.708 HM2.2 – CL6 (MF) CLUC.HL.CL H2  –  X3
15 21H00 23H00 CHAU FENDA  18 11,9 225 38,365 HN1.8  –  F0 NM8 TL
16 19H30 21H00 THANG A XIN HUI EXPRESS 13,0 215,4 54,732 HM 2.2      –  HL2 H2
17 17H00 18H00 CỬU DONG BAC SUN 7.2 110.06 3640 HG4 – FO H1
18 17H00 18H30 MƯỜI PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8542 FO – HM H1
19 22H00 23H00 THẠO ĐỨC BLUE OCEAN 01 6.3 96.70 3437 HM1.2 – PVOIL  HG TR             H1
20 22H00 23H00 HÀ B MP ATLANTIC 9.53 157.50 13,713 HL3.7 – FO TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO NANJING SHUN FU XING ELLA FENDA 18