Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.2M
13:24 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 3.4M
13:37 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 3.0M
14:23 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0011-2 00H00 TUẤT HIỆU RICH SEAWAY 4.3 124.5 7,503 F0 – SN HA17.HA18 H2
2 12H00 HIỆU TIỄN LONG PHU 09 4.5 107.78 4,409 B12 – F0 P TL    –    H2
3 00H00 BÌNH TIỄN NHA BE 08 6.6 105 4,432 B12 – F0 P H1
4 04H30 06H00 QUYỀN LONG PHU 20 7.5 112 5,397 F0 – HM1.5 TR
5 04H30 05H30 LINH VINASHIP DIAMOND 5.8 153.5 14,397 F0 – HM1.3 TR
6 04H30 07H00 SƠN T &T GOLD 5.9 167.2 15,884 HM2.2 – HL3.6 TR
7 20H00 DONG TÙNGD TANGKAS 8.1 122 5,979 XMTL – HL1.2 H8.HG H8     –     H1
8 20H00 22H00 THANHB WOORI SUN 12.3 189.94 29.960 HN1.6 – F0 TL
9 08H00 09H00 TRƯỜNG CHANG HANG HAO HAI 7.5 199.94 33,736 F0 – HM2.4 H1 – H6.H1
10 09H30 TRƯỜNG AFRICAN INSPRIRATION 6.9 199.98 34,795 HM2.3 – HP3 H1
11 08H00 10H30 THUẬN BAO SHENG 10.3 169 16,715 HL3.5 – F0 H1
12 22H00 QUYỀN ĐỨC THAI HA 8888 3.3 105.17 2,620 HG – XMHL NM6 H2
13 12H30 13H00 THANHB THÀNH HAI NAM 86 9.7 180 21,385 HP4 – F0 H2
14 19H00 20H00 THẠO THẾ DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,640 HM1.1 – XMTL CL6.NM6 H1
15 21H00 HƯNG LINH DAI AN 4.0 183 30,105 HP2 – F0           H1
16 22H00 HƯNG LINH DAI AN 4.0 183 30,105 F0 – C.TAUCM TP03.ST01                 X3
17 21H30 TRƯỜNG SON JOSCO NANJING 6.0 187.5 27,162 F0 – SD    H1.H6
18 19H00 20H00 TRƯỜNG SON CHANG HANG HAO HAI 7.5 199.94 33,736 HM2.4 – HL1.3 H1
19 19H00 20H00 KHOÁI VINASHIP DIAMOND 5.8 153.5 14,397 HM1.3 – HL3.5 H1
20 SH 19H00 HUNG LINH GODSPEED 6666 9,6 199,91 40252 CL5  –   F0 NM.CL.HL X3  –        H1
21 20H30 23H00 THANG A YUE AN TIAN YING 12.1 189,99 30053 HN1.5   –  F0 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUE AN TIAN YING WOORISUN FENDA 18